Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η αρμόδια υπηρεσία της Καβάλας, έγινε γνωστό ότι η με αρ. πρωτ. Οικ.05/3552/11.08.2015 Προκήρυξη χορήγησης εξήντα  (60) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 για την ΠΕ Καβάλας  έχει δημοσιευθεί με ΑΔΑ 7Ζ4Τ7ΛΒ-ΛΣΒ  και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.pekavalas.eu της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας , Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στα τηλ. 2513-503659 και 2513-503629.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται εδώ: