Γνωμοδότησε η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας για το ερώτημα του Συμβουλίου Κοινότητας ως προς της νομιμότητα ονοματοδοσίας των κτιρίων.

 

"Σύννομη η μετονομασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε "Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός" από τις 17/6/2013".

 

Τι αναφέρει για το "Αλεξάνδρα Δήμογλου" και το "Ανθή Καραγιάννη". 

 

Το Συμβούλιο Κοινότητας υπέβαλε ερώτημα στις 15/2/2021 ως προς τη νομιμότητα της ονοματοδοσίας δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως:  της Δημοτικής βιβλιοθήκης «Βασίλης Βασιλικός» για το κλειστό γυμναστήριο στην Καλαμίτσα «Αλεξάνδρα Δήμογλου» και το στάδιο «Ανθή Καραγιάννη». 

 

Στο κείμενο της γνωμοδότησης ο νομικός εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας, Απόστολος Αγελαράκης για την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας αναφέρει μεταξύ άλλων: 

 

"...Λαμβάνοντας υπ’όψιν όλα όσα εκτέθηκαν σε προηγούμενες σκέψεις της παρούσας, τη διάταξη αρθ.224 του Ν.3852/2010 κατά την οποία οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Δήμων, των περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν, καθώς και τη γενική αρχή του Διοικητικού μας Δικαίου, κατά την οποία, τόσο οι κανονιστικές όσο και οι συστατικές ατομικές διοικητικές πράξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους ή την κοινοποίησή τους όταν η τελευταία απαιτείται, φρονώ εν κατακλείδι ότι η μετονομασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, σε Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» είναι σύννομη, ισχύουσα όμως όχι από την 03.09.2012 χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση προς τιμήν του συγγραφέα". 

 

Για το «Αλεξάνδρα Δήμογλου» και το «Ανθή Καραγιάννη» ο κ. Αγελαράκης σημειώνει: 

 

«Διευκρινίζεται ότι, η υπηρεσία μας δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει ως προς το τεθέν ερώτημα τοπικού Συμβούλου, για τη νομιμότητα της διαδικασίας ονομασίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας και ειδικότερα του γηπέδου «Ανθή Καραγιάννη» και του κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου», ελλείψει στοιχείων. 

 

Μετά την προσκόμιση των αναγκαίων στοιχείων (λχ. σχετικών με την ονομασία εισηγήσεων και Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ή και άλλων συλλογικών ή και μονομελών οργάνων του Δήμου μας) η υπηρεσία μας μπορεί να επανέλθει, με νέα γνωμοδότησή της για το ζήτημα αυτό .

 

Αναλυτικά η γνωμοδότηση: 

 

ΘΕΜΑ : Απάντηση στo υπ’αριθ.πρωτ.3909/15.02.2021 έγγραφό σας (παροχή γνωμοδότησης ως προς τη νομιμότητα διαδικασίας ονοματοδοσίας δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καβάλας) .

 

Αναφερόμενος στην εν θέματι υπόθεση, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα όσα
αναφέρονται, στα ρηθέντα έγγραφα, καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία, έχω να
παρατηρήσω τα εξής :

 

1. Στη διάταξη αρθ.8 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι του Κώδικα Δήμων & Κοινο-
τήτων [κυρωθέντος με το άρ. πρώτο του N. 3463/2006 (Α ́ 114)], το οποίο επιγρά-
φεται “Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών” ορίζεται ότι :

 

«Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη
γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:

 

α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή οπροϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ή ΝοτίουΑιγαίου, ως Πρόεδρος.

 

β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.

 

γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

 

Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία» [όπως το άρθρο αυτό του Κώδικα αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4071/2012 (Α ́ 85)]. Περαιτέρω στη διάταξη 75 § 1 εδ.α) περ.12 του ίδιου Κώδικα ορίζεται μεταξύ
άλλων ότι «....Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους
τομείς:

 

α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως : ......12. Η διαχείριση, η
αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων...» .
Περαιτέρω στο αρθ.58 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) με ειδικότερο τίτλο «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»
ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα,
κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης,
διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντα του με
γνώμονα τις Αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας . Ειδικότερα, ο
δήμαρχος : α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

 

β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής....

 

γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της .

 

δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού τουδήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

 

ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων
στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που
εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη,
προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης .....

 

στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος .

 

ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις Αρμοδιότητες του δήμου.

 

η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας .

 

θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες Διοίκησηςέργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους  

 

ι). Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

 

2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.....», ενώ στη διάταξη αρθ.65 του ίδιου νομοθετήματος όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει σήμερα με ειδικότερο τίτλο «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: 

 

«1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

 

2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες Αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.3.Ορίζει
τους φόρους, τα τέλη τα δικαιώματα και τις εισφορές .

 

4. Καταρτίζει με την απόλυτηπλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.
 

 

5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των
νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρημα-
τοδοτούμενων έργων . 6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής
αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους» .
 

 

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις, και την εν συνδυασμώ ερμηνεία τους παρέπεται ότι, η
ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών συντελείται μεν κατά την περιγραφόμενη
στο προρρηθέν αρθ.8 του Ν.3463/2006 διαδικασία, η οποία τελειούται με την
ατομικού χαρακτήρα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Όμως οι ρυθμίσεις που εισάγονται με την εν λόγω διάταξη, αναφερόμενες ειδικώς στην ονομασία ή και Βλ.ΣτΕ 2396/2019 Δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών μέσω συγκεκριμένης, επακριβώς περιγραφόμενης στο γράμμα της δημοσίου δικαίου διαδικασίας, τελειουμένης δια λήψεως ατομικού χαρακτήρα αποφάσεως του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, έχω την άποψη πως δεν είναι δυνατό να ισχύσουν αναλογικώς για την τυχόν ονομασία ή και μετονομασία δημοτικών κτιρίων . Είναι επίσης κατά τη γνώμη μου σαφές ότι, η ονομασία ή μετονομασία δημοτικού κτιρίου, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οικείου
Δήμου, καθώς ανάγεται στην ευρύτερη σφαίρα της διοίκησης τοπικών υποθέσεων,
μέρος της οποίας είναι και η διαχείριση δημοτικού κτιρίου.

 

Περαιτέρω, από απλή επισκόπηση του γράμματος της διάταξης αρθ.58 του Ν.3852/2010, και την εκείαπαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, που έχω την άποψη πως δεν είναιενδεικτική, αλλά αποκλειστική, προκύπτει πιστεύω ευκρινώς ότι στις αρμοδιότητεςτου Δημάρχου δεν υπάγεται η ονομασία ή μετονομασία δημοτικού κτιρίου, ακόμη καιως πράξη απλής διαχείρισής του.

 

Μάλιστα, ελλείψει άλλης διάταξης που να απονέμειτην αρμοδιότητα της ονομασίας ή μετονομασίας δημοτικού κτιρίου σε άλλο,συλλογικό ή και μονομελές όργανο του οικείου Δήμου, φρονώ πως θα πρέπει και για την περίπτωση αυτή να ισχύσει η διάταξη αρθ.65 § 1 του Ν.3852/2010 και το δι’αυτής καθιερούμενο γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ του Δημοτικού Συμβου-λίου, ήτοι του ανωτάτου συλλογικού οργάνου του οικείου Δήμου, που κατά το γράμμα της προρρηθείσης διάταξης «....αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούντο δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα τουδημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

 

Περαιτέρω, το ίδιο ανώτατο σε τοπικό επίπεδο συλλογικό όργανο, δηλ. το Δημοτικό Συμβούλιο, ως ο κατ’εξοχήν εκφραστής της λαϊκής βούλησης της τοπικής κοινωνίας, έχει πιστεύω τη δυνατότητα απόδοσης τιμών σε πρόσωπα ή και ιστορικά γεγονότα, ενώ μπορεί κατά την άποψή μου και να εγκρίνει με απόφασή του, προληφθείσες αποφάσεις άλλων οργάνων του ίδιου Δήμου, επικυρώνοντας τις δι’αυτών αποδοθείσες τιμές . Τέλος, σύμφωνα με τις υπ’αριθ.1145-1148/37 και 470/38 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν Βλ.αρθ.102 § 1 εδ.α, β του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των Ο.Τ.Α. συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων» σε συνδυασμό με αρθ.75 § 1 εδ.α) περ.12 Ν.3463/2006. Η χρήση της φράσης στο γράμμα της διάταξης αρθ.58 § 1 Ν.3852/2010 «....Ειδικότερα ο Δήμαρχος....» πιστεύω πως επιβεβαιώνει την άποψή μου αυτή μπορεί να επανέλθει στο ίδιο ζήτημα με άλλη απόφασή του, χωρίς να έχουν μεταβληθεί οι πραγματικές ή νομικές συνθήκες.

 

3. Στην υπό εξέταση περίπτωση, από επισκόπηση των μνημονευόμενων στην
παρούσα σχετικών, προκύπτει ότι, τη Δευτέρα 03.09.2012, σε εκδήλωση που έγινε
μπροστά στη Δημοτική μας Βιβλιοθήκη με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου, τιμήθηκε ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, εκτός των άλλων και με την ονομα-
τοθεσία της Δημοτικής βιβλιοθήκης .

 

Την 10η Σεπτεμβρίου 2012 το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’αριθ.520/2012 απόφασή του ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση πίστωσης 7004€ με την παρακάτω αιτιολόγηση : «Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Καβάλας ο Δήμος Καβάλας φιλοξένησε ένα από τους κορυφαίους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς τον Βασίλη Βασιλικό και τον οποίον άνοιξαν οι εκδηλώσεις.

 

Το κόστος των πρώτων εκδηλώσεων του προγράμματος ανήλθαν στο σύνολο των 7004€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής....» . Εν συνεχεία, στις 17
Ιουνίου 2013, δηλαδή μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από την πραγματοποίηση της
ως άνω εκδήλωσης, εισήχθη στο Δημοτικό μας Συμβούλιο θέμα με τίτλο «Έγκριση
και επικύρωση τιμών που εδόθησαν σε ευεργέτες και φορείς που προσέφεραν
εξαιρετικές υπηρεσίες».

 

Στη σχετική υπ’αριθ.πρωτ.15450/2013 εισήγηση του Δημάρχου αναφέρεται μεταξύ άλλων «...Όπως σας είναι γνωστό ο Δήμος Καβάλας από τον Αύγουστο του 2012, με αφορμή την 100στή επέτειο της απελευθέρωσης τηςπόλης και τη συμπλήρωση 100 χρόνων ελεύθερης ζωής, διοργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων. Μεταξύ των άλλων υπήρξαν και εκδηλώσεις προς τιμήν ανθρώπων καιφορέων που ευεργέτησαν την πόλη ή της πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες...
 

 

Τέτοιες ήταν οι: 1. Εκδήλωση προς τιμήν του Βασίλη Βασιλικού και μετονομασία της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας σε Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας « Βασίλης
Βασιλικός» (3-9-2012) ...Παρακαλούμε να αναγνωρίσετε το έργο των ανθρώπων και
φορέων αυτών, να εγκρίνετε και να επικυρώσετε την αποδοθείσα σ’ αυτούς
συμβολική τιμή...». Επ’αυτής (εισηγήσεως) το Δημοτικό μας Συμβούλιο, με την
υπ’αριθ.339/2013 ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφασή του, ενέκρινε «.....την
αναγνώριση του έργου των ως άνω αναφερομένων ανθρώπων και φορέων...» και για
το λόγο αυτό, ενέκρινε και επικύρωσε «....την αποδοθείσα σ’αυτούς συμβολική
τιμή....», συνεπώς και την αυτήν που αποδόθηκε στον συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό.
 

 

Οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ μνημονεύονται στην 4η Απόφαση του Πρακτικού 13/2006 της Β ́Επιτροπής αρθ.18 του Ν.2218/1994 Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας Θράκηςμε την ονοματοθεσία της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης σε Δημοτική Βιβλιοθήκη «Βασίλης Βασιλικός» . Είναι κατά την άποψή μου προφανές ότι ο τότε Δήμαρχος, έχοντας υπ’όψιν την προεκτεθείσα διάταξη αρθ.58 § 1 του Ν.3852/2010, καθώς και την απουσία ρητής ειδικότερη διάταξης καθορισμού της αρμοδιότητας για την ονομασία δημοτικών κτιρίων, προέβη στην βράβευση του γνωστού συγγραφέα, θεωρώντας προφανώς ότι με την ενέργειά του αυτή, προασπίζει τα τοπικάσυμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζοντας την ενότητα της τοπικής κοινωνίας, την κοινωνική συνοχή, προάγοντας την αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον για τα κοινά.

 

Εξάλλου, ήταν και είναι σύνηθες στο Δήμο μας, οι Δήμαρχοι να προβαίνουν με «ατομικές τελετές» σε βράβευση διακεκριμένων συμπολιτών μας . Πιθανολογώ επίσης ότι, έχοντας ενσυνεχεία αντιληφθεί ότι στερούνταν σχετικής αρμοδιότητος για την κατ’αυτόν τοντρόπο βράβευση του Βασίλη Βασιλικού, εισήγαγε το ζήτημα ενώπιον του φέροντος το τεκμήριο της αρμοδιότητας συλλογικού οργάνου του Δήμου μας, ήτοι του
Δημοτικού μας Συμβουλίου, για λήψη σχετικής απόφασης, έγκρισης και επικύρωσης
της συντελεσθείσης την 03.09.2012 βραβεύσεως και αποδοθείσης συμβολικής τιμής
δια της μετονομασίας της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης σε Δημοτική Βιβλιοθήκη
«Βασίλης Βασιλικός», όπερ και εγένετο δια της προρρηθείσης 339/2013 αποφάσεως
του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία ενέκρινε ως ελέχθη και επικύρωσε την
αποδοθείσα και σε αυτόν συμβολική τιμή .
 

 

Λαμβάνοντας υπ’όψιν όλα όσα εκτέθηκαν σε προηγούμενες σκέψεις της
παρούσας, τη διάταξη αρθ.224 του Ν.3852/2010 κατά την οποία οι αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων των Δήμων, των περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών είναι
εκτελεστές αφότου εκδοθούν, καθώς και τη γενική αρχή του Διοικητικού μας
Δικαίου, κατά την οποία, τόσο οι κανονιστικές όσο και οι συστατικές ατομικές
διοικητικές πράξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά
τους δεν μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους ή την
κοινοποίησή τους όταν η τελευταία απαιτείται, φρονώ εν κατακλείδι ότι η
μετονομασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, σε Δημοτική Βιβλιοθήκη
Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» είναι σύννομη, ισχύουσα όμως όχι από την
03.09.2012 χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση προς τιμήν του
συγγραφέα, αλλά από 17.06.2013, δηλ. από την ημερομηνία έκδοσης της 5 Βλ.ΣτΕ 669/1995, 2359/1988, 4306/1985, 3000/1983, κ.α. υπ’αριθ.339/2013 εγκριτικής αποφάσεως του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τα έννομα αποτελέσματα της οποίας, όπως ήδη ειπώθηκε δεν μπορούν να ανατρέξουν στο παρελθόν.

 

Τέλος διευκρινίζεται ότι, η υπηρεσία μας δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει ως προς το τεθέν ερώτημα τοπικού Συμβούλου, για τη νομιμότητα της διαδικασίας ονομασίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας και ειδικότερα του γηπέδου «Ανθή Καραγιάννη» και του κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου», ελλείψει στοιχείων . Μετά την προσκόμιση των αναγκαίων στοιχείων (λχ. σχετικών με την ονομασία εισηγήσεων και Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ή και άλλων συλλογικών ή και μονομελών οργάνων του Δήμου μας) η υπηρεσία μας μπορεί να επανέλθει, με νέα γνωμοδότησή της για το ζήτημα αυτό".

 

Για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας
Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος
Απόστολος Π.Αγελαράκης