Με απόφαση των υπουργών Οικονομίας Υγείας και Τουρισμού προβλέπεται το πως στις ξενοδοχειακές μονάδες θα δημιουργηθούν δωμάτια –χώροι απομόνωσης- για περιπτώσεις φιλοξενίας επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση δεν απαιτεί  νοσοκομειακή περίθαλψη.

 

Η λύση αυτή προσωρινού χαρακτήρα συμπληρώνει τη δημιουργία πλέγματος ξενοδοχείων «καραντίνας» και επιτρέπει το ασφαλές άνοιγμα  του ελληνικού τουρισμού . Γι΄αυτό και τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ ισχύουν κατ΄ ελάχιστον έως ότου οριστεί στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, κατάλυμα για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση τουκινδύνου μετάδοσης του COVID-19».

 

Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ ορίζεται ότι για καταλύματα έως 10 δωματίων απαιτείται η ύπαρξη ενός(1) δωματίου καραντίνας, για καταλύματα έως πενήντα (50) δωματίων απαιτείται η ύπαρξη δύο (2)δωματίων καραντίνας και για καταλύματα άνω των πενήντα (50) δωματίων απαιτείται αριθμός δωματίων καραντίνας ίσος με το 3% της συνολικής δυναμικότητας των δωματίων του καταλύματος. 

 

Ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Η ασφαλής επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Σήμερα ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό βήμα που εμπεδώνει αυτό το αίσθημα ασφάλειας. Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε καθημερινά προσηλωμένοι σε αυτόν τον στόχο».

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικέςεπιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’2084), όπως έχειτροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 8958/15.06.2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2370).

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 60 του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστικήανάπτυξη» (Α’ 101).

β.  Του  ν.  3861/2010 «Ενίσχυση  της  διαφάνειας με  την  υποχρεωτική ανάρτηση νόμων καιπράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (A’ 112).

γ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181). δ. Του π.δ.121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’148).

ε. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, ΑναπληρωτώνΥπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’90).

η. Της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’3051).

2.        Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών επιχειρήσεων από τηνΕθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στις εξήςσυνεδριάσεις της: 60η  Συνεδρίαση (21/5/2020), 72η Συνεδρίαση (09/06/2020), 73η Συνεδρίαση(10/06/2020) και την 78η Συνεδρίασή της (18/06/2020).

3.         Την ανάγκη τροποποίησης της με αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης«Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικέςεπιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’2084), ώστε νασυμπληρωθεί με απαραίτητα μέτρα για διάφορες υπηρεσίες των καταλυμάτων

4.         Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τουκρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9410/23-6-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείαςκαι Τουρισμού “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οιτουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 (B’ 2084)“,όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) όμοια απόφαση, ως εξής:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Το στοιχείο Ζ.17 του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής:

«Ζ.17 Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες. Της απαγόρευσης εισόδου εξαιρούνταιεξεταζόμενοι στο πλαίσιο προφορικών εξετάσεων για την απόκτηση πάσης φύσεως πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ή εξέτασης ξένων γλωσσών».

2. Το στοιχείο Ε του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής:

«Ε. Τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου συμβάντων COVID-19 (φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο).Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση τουκαταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού   και   όλων   των   ατόμων   που  διέμειναν   στο   κατάλυμα   -όνομα, εθνικότητα,  ημερομηνία  άφιξης  και  αναχώρησης,  στοιχεία  επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)- ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενέςεπαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Ομοίως, στιςπεριπτώσεις που εξεταστικός φορέας συνάπτει συμφωνία με ξενοδοχειακό κατάλυμα για τηνδιενέργεια προφορικών εξετάσεων, πρέπει να διατηρεί  πλήρη  λίστα  με  τους  συμμετέχοντες  στην εξέταση  σύμφωνα  με  τα ανωτέρω και να την διαθέτει στη διοίκηση του ξενοδοχειακούκαταλύματος για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου εντοπισμού επαφών κρουσμάτων σε περίπτωσηπου αυτό χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί ΠροστασίαςΠροσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.».

 

3. Στο   Παράρτημα   Ι   προστίθεται   Στοιχείο   Πρωτοκόλλου  Κ,   με   υποχρεωτική εφαρμογή απότην Διοίκηση/Διεύθυνση, και κλιμάκωση κυρώσεων 1, ως εξής:

«1. Η εγκατάσταση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος απομόνωσης επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση δεν απαιτεί  νοσοκομειακή περίθαλψη,  πρέπει  να  διαθέτει  τα  ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Να είναι χώρος ορισμένος αποκλειστικά εντός οριοθετημένης περιοχής για το σκοπό τηςαπομόνωσης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

β. Να είναι χωροταξικά απόλυτα διακριτή και κατά προτίμηση απομακρυσμένη σε σχέση με τηνυπόλοιπη ξενοδοχειακή δομή, με την οποία δεν πρέπει να μοιράζεται κοινόχρηστους χώρουςπαραμονής.

γ.  Να   υπάρχει  τηλεφωνική  γραμμή  με   24ωρη  δυνατότητα  επικοινωνίας  για έκτακτεςανάγκες.

δ. Να υπάρχει δυνατότητα ιατρικής παρακολούθησης των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες,και να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις που η κλινικήκατάσταση των ασθενών απαιτεί επαναξιολόγηση ή παρέμβαση.

ε. Να διαθέτει καλά αεριζόμενα δωμάτια με ατομική τουαλέτα. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα γιαεπαρκή φυσικό αερισμό, πρέπει ο τεχνητός αερισμός να παρέχει

100% φρέσκο αέρα χωρίς ανακύκλωση.

στ.Να υπάρχει η υποδομή, καθώς και τα απαραίτητα αναλώσιμα για την εφαρμογή των   μέτρων  ατομικής   υγιεινής   και   την   καθαριότητα   και   απολύμανση   των επιφανειών στα δωμάτια.

ζ. Να   υπάρχει   προκαθορισμένη   διαδικασία   αλλαγής   και   καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων και λοιπού ιματισμού ξεχωριστά από αυτά του υπολοίπου καταλύματος, καθώς και διαδικασίεςασφαλούς αποκομιδής των μολυσματικών απορριμμάτων τα οποία πρέπει να υπόκεινται σεκατάλληλη επεξεργασία κατά αντιστοιχία των προβλέψεων της με αριθμό 146163/2012 Απόφασηςτων Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄1537).

η. Να διασφαλίζεται η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων από εκπαιδευμένο προσωπικό, πουδιαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

θ. Οι υπηρεσίες των γευμάτων να παρέχονται στα δωμάτια από προσωπικό, που αφήνει το γεύμαέξω από την πόρτα του δωματίου.

ι.  Αν απαιτείται είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο, το προσωπικό συνιστάται να φέρει τονανάλογο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και να τηρεί απόσταση 1,5 μέτρου από τον ασθενή.

ια. Θα πρέπει να γίνεται καθημερινή καταγραφή (τήρηση γραπτού ή ηλεκτρονικού αρχείου) όλωντων ατόμων που εισέρχονται στο χώρο καραντίνας (πχ. προσωπικό, επαγγελματίες υγείας).

ιβ. Το   προσωπικό   που   ασχολείται   με   την   εξυπηρέτηση   των   αναγκών   της εγκατάστασης απομόνωσης, πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και αποκλειστικό (να μην προσφέρει τις υπηρεσίεςτου στο λοιπό συγκρότημα). Επίσης, πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση στα μέτρα πρόληψηςμετάδοσης του ιού και στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και να μην ανήκει σεομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση ή εμφάνιση επιπλοκών από τη λοίμωξη COVID-19.

ιγ. Συνιστάται  η   παρακολούθηση  της   υγείας   των   συγκεκριμένων  μελών   του προσωπικού καιεγρήγορση για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων.

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών ορίζεται ότι για καταλύματα έως

10 δωματίων απαιτείται η ύπαρξη ενός (1) δωματίου καραντίνας, για καταλύματα έως πενήντα (50)δωματίων απαιτείται η ύπαρξη δύο (2) δωματίων καραντίνας και για καταλύματα άνω των πενήντα(50) δωματίων απαιτείται αριθμός δωματίων καραντίνας ίσος με το 3% της συνολικήςδυναμικότητας των δωματίων του καταλύματος.

2. Προτείνεται ο περιορισμός της καραντίνας στενών επαφών κρούσματος στα τουριστικάκαταλύματα σε επτά (7) ημέρες, εφόσον γίνει ιατρική αξιολόγηση για απουσία κλινικής εικόναςνόσησης, ή σε δέκα (10) ημέρες, αν δεν είναι δυνατή/διαθέσιμη η ιατρική αξιολόγηση.

3. Οι ως άνω δύο παράγραφοι ισχύουν έως ότου οριστεί στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή νησί,κατάλυμα για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνουμετάδοσης του COVID-19».

4. Το στοιχείο Ι.1 Του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής «Λειτουργία χώρων αναψυχής για παιδιά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.»

5. Το στοιχείο Ι.2. του Παραρτήματος Ι διαγράφεται.

6. Το στοιχείο ΙΑ του Παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «ΙΑ.   Απαγόρευση εισόδου στακατασκηνωτικά μέσα σε μη διαμένοντες.».

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’2084) Κοινή Απόφαση των ΥπουργώνΟικονομικών, Υγείας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.  8958/15.06.2020  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  “Τροποποίηση  της  υπ’  αρ.

1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι τουκορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2370).

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                         ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ                                                                 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ