Το Επιμελητήριο Δράμας υλοποιεί το Στρατηγικό Έργο “SmartSpecialization” στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», το οποίο  αφορά στην ανάπτυξη μιας ενιαίας Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης για τη διασυνοριακή περιοχή, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις προτάσεις κανονισμών της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020. Στόχος του Έργου είναι να προσδιοριστούν οι στοχευμένες επενδυτικές προτεραιότητες για τη διασυνοριακή περιοχή και σχετικές δράσεις που απορρέουν από αυτές για την στήριξη της αριστείας στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Δράμας, ως εταίρος του έργου και υπεύθυνος υλοποίησης της Δράσης 4.1 Κατάρτιση Συμβουλευτικής του ΠΕ 4: Εντατικές Δράσεις Απασχόλησης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα διοργανώσει δωρεάν Εξειδικευμένη Οριζόντια Συμβουλευτική, σε ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συμβατά χαρακτηριστικά με την πολιτική της έξυπνης εξειδίκευσης. Η Εξειδικευμένη Οριζόντια Συμβουλευτική θα πραγματοποιηθεί σε Ομάδες Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την εξειδίκευσή τους ανά προϊόν, την εξαγωγική τους δραστηριότητα ή μη, τους κοινούς τους στόχους κ.α. που ανήκουν σε τρείς ομαδοποιημένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας:

  • Πρωτογενής τομέας
  • Τομέας της μεταποίησης
  • Τομέας του τουρισμού – πολιτισμού

 

Η δράση περιλαμβάνει βράβευση των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν καθώς και οργανωμένες επισκέψεις σε ομοειδείς επιχειρήσεις στην περιοχή της Ν. Βουλγαρίας που αντίστοιχα συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα.

 

Το Επιμελητήριο Δράμας προσκαλεί τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δράση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους  με ηλεκτρονικό μήνυμα [email protected] ή τηλεφωνικά επικοινωνώντας με τον κύριο Αλκη Παπαδημητρίου στο 25210-55160.

 

Για το Επιμελητήριο Δράμας

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης