Μια ακόμη παράταση της διάρκειας της άδειας εκμετάλλευσης της Υπόγειας Αποθήκης Νότιας Καβάλας από την Energean έδωσε το ΥΠΕΝ.

 

Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκη, με ημερομηνία 23 Απριλίου 2024, δίνεται παράταση έως τις 30 Μαΐου 2024.

 

Στην απόφαση αναφέρεται ότι:

 

«Προκειμένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας παρατείνεται από την λήξη της έως την 30η Μάϊου 2024, εκτός εάν επέλθει πρώτη η ημερομηνία της περιόδου β) του άρθρου 2 της Έκτης Τροποποιητικής Σύμβασης (υποπερ. β’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης)».

 

Επιπλέον σημειώνεται ότι, «οι υφιστάμενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής ακολουθούν την Άδεια Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης, ως αυτή τροποποιήθηκε με τις Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη και Έκτη Τροποποιητικές Συμβάσεις».

 

Για την απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων οι προηγούμενες σχετικές τροποποιήσεις, η από 22.4.2024 επιστολή της αναδόχου εταιρείας Energean Oil & Gas A.E. με θέμα «Λήξη της άδειας εκμετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» με την οποία παρασχέθηκε η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της για την αποφασιζόμενη παράταση, κυρίως όμως το γεγονός ότι «δεν έχει επέλθει η ημερομηνία έναρξης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης, ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, του υπόγειου φυσικού χώρου της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», δυνάμει σύμβασης παραχώρησης στον παραχωρησιούχο που θα αναδειχθεί από την διαγωνιστική διαδικασία, που διεξαγάγει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.».

 

Κάτι το οποίο, άλλωστε, δεν πρόκειται να…επέλθει αφού ο σχετικός διαγωνισμός κατέληξε σε «ναυάγιο».

 

Υπενθυμίζεται ότι προ ενός έτους, στο τέλος Μαρτίου του 2023 η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία έλαβε τέλος καθώς κατά τη φάση υποβολής των δεσμευτικών προσφορών από τους δυο αρχικά υποψήφιους, δηλαδή την κοινοπραξία ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ– ΔΕΣΦΑ και την Energean Oil & Gas, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

 

Πηγή: NewMoney.gr