Η Egnatia Aviation, μια από τις μεγαλύτερες Σχολές Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Πιλότων Αερογραμμών στην Ευρώπη, προκηρύσσει διαγωνισμό θέσεων εργασίας στην εταιρία, για την κάλυψη των αναγκών της σε Πιλότους-Εκπαιδευτές. 

 

Για τον σκοπό αυτό επιχορηγεί προγράμματα φοίτησης «Πιλότου-Εκπαιδευτή» καλύπτοντας το 90% του συνολικού κόστους με υποχρέωση αποπληρωμής μέσω εργασίας.

 

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

Πλήρη φοίτηση για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία πιλότου με την ειδικότητα του εκπαιδευτή αέρος (CPL/FI) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της EASA

 

Σύμβαση εξαρτημένης αμειβόμενης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης στην εταιρία μετά την επιτυχή περάτωση της φοίτησης,

 

Η φοίτηση έχει διάρκεια 15-17 μήνες, πραγματοποιείται από την Egnatia Aviation στις εγκαταστάσεις στις οποίες δύναται να παρέχει εκπαίδευση και το συνολικό της κόστος ανέρχεται στα €80.000.

 

Η Εκπαίδευση δύναται να παρέχεται σταδιακά αλλά στο μεσοδιάστημα ή και κατά τη διάρκεια αυτής, οι επιχορηγούμενοι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα έμμισθης εργασίας στην Egnatia Aviation.

 

1. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Υποβολής Αιτήσεων

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει ιδανικά να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει ιδανικά το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

 

3. Ειδικά οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.

 

4. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι έχουν ελληνική υπηκοότητα ή  διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και ομιλούν άπταιστα την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

 

5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει από την ημερομηνία έναρξης της φοίτησης και εφ’ εξής, να είναι διαθέσιμοι για πλήρους χρόνου φοίτηση και εργασία. 

 

6. Σύμφωνα με τα πρότυπα κατασκευής των αεροσκαφών που διαθέτει η εταιρία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ύψος μεταξύ 1,60μ – 1,85μ.,  και βάρος που να μην υπερβαίνει τα 90 κιλά.

 

7. Οι υποψήφιοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην έχουν καταδικαστεί α) για οποιοδήποτε κακούργημα, β) για οποιαδήποτε από τα αδικήματα που επιφέρουν κώλυμα για την έκδοση δελτίου ταυτότητας αερολιμένα, ή άλλου εγγράφου που επιτρέπει την είσοδο σε αερολιμένα, (όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας – ΕΚΑΠΑ - ΦΕΚ Β’/1485/2011), ή γ) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, συκοφαντική δυσφήμιση, πρόκληση σωματικής βλάβης και ιδίως λόγω εμπλοκής τους σε ατύχημα με αποκλειστική υπαιτιότητά τους, επικίνδυνη μέθη, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς επίσης και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή ποινική δίωξη για τα αδικήματα αυτά.

 

8. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην Αγγλική, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παρούσα προκήρυξη διαδικασία, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.

 

2. Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων & Βιογραφικών  

Η αίτηση καθώς και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω αυτού του συνδέσμου 

 

Ο διαγωνισμός ξεκινά την Τρίτη 27/08/2019 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 15/09/2019.

 

3.  Διαδικασία Αξιολόγησης:

 

1η Φάση: Σε αυτή τη φάση θα εξεταστεί η πληρότητα και η εγκυρότητα όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 

2η Φάση: Σε αυτή τη φάση οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβληθούν α) σε μια διαδικασία εξειδικευμένης αξιολόγησης (Pilot Aptitude test, Personality assessment), β) σε προσωπική συνέντευξη και γ) σε ομαδική αξιολόγηση. Το κόστος συμμετοχής στην συγκεκριμένη αξιολόγηση ανέρχεται στο ποσό των 120,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα επιστραφεί στους επιλεχθέντες με την έναρξη της εργασίας. 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Πιλότου / Εκπαιδευτή, όπως αυτά καθορίζονται από την Egnatia Aviation, και η επιλογή θα γίνεται κατά την αποκλειστική της κρίση. 

 

4. Είδος και Καταβολή Διδάκτρων Υποτροφίας

 

Το κόστος της φοίτησης χωρίζεται στα παρακάτω δύο μέρη:

 

1) €8.000 τα οποία θα  καταβληθούν από τον επιλεχθέντα κατά την αποδοχή του ως επιχορηγούμενου σπουδαστή και τα οποία καλύπτουν το κόστος της θεωρητικής εκπαίδευσης που αποτελεί το πρώτο στάδιο του συνόλου της φοίτησης.

 

2) €72.000 τα οποία καλύπτουν το υπόλοιπο κόστος της φοίτησης, και συμπεριλαμβάνουν:

•           Την πτητική εκπαίδευση

•           Τα απαραίτητα εξέταστρα  (σε περίπτωση αποτυχίας τα τέλη ή κόστη επανεξέτασης δεν καλύπτονται)

•           Τον αναγκαίο εξοπλισμό

•           Τους σχετικούς φόρους/τέλη αεροδρομίων

 

Το ποσό της φοίτησης δεν καλύπτει τυχόν κόστος διαμονής του επιχορηγούμενου σπουδαστή.

 

Το ποσό των €72.000, ο επιχορηγούμενος σπουδαστής δεν υποχρεούται να το αποπληρώσει πριν ή κατά τη φοίτησή του αλλά με παρακράτηση ποσού από την αμειβόμενη εργασία του που θα παρέχει στην Egnatia Aviation. Για το σκοπό αυτό ο επιχορηγούμενος σπουδαστής θα δεσμεύεται έναντι της εταιρίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τουλάχιστον 6 (έξι) έτη από την έναρξη της εργασίας του.

 

Επισημαίνεται ότι το ποσό των €8,000, εκτός του ότι καλύπτει το κόστος της θεωρητικής εκπαίδευσης, αποτελεί ένδειξη του πραγματικού ενδιαφέροντος του επιλεχθέντος, καθώς και δέσμευση από την πλευρά του για αμοιβαία επένδυση και αφοσίωση στην καριέρα του.

 

5. Ημερομηνίες Έναρξης Προγράμματος Φοίτησης

 

Οι επιλεχθέντες επιχορηγούμενοι σπουδαστές  δύνανται να υποβάλουν την προτίμησή τους σχετικά με την έναρξη της φοίτησής τους σε μια από τις ακόλουθες ημερομηνίες: Οκτώβριος 2019 (Καβάλα), Ιανουάριος 2020 (Καβάλα), Φεβρουάριος 2020 (Κοζάνη) και Μάρτιος 2020 (Καβάλα). 

 

Να σημειωθεί ότι η υποβολή προτίμησης δεν αποτελεί δέσμευση εκ μέρους της εταιρίας.

 

6. Επικοινωνία 

 

Για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υποβολή των αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]