Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για 1400 ανέργους υλοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (Πράξη) επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 - 24 ετών. Ειδικότερα 500 άνεργοι θα καταρτιστούν στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας - logistics, και 900 στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. 
 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη.
 
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120  ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση, και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις:
 
 Φάση 1: Α’ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών.
 
 Φάση 2: Α’ μέρος της πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών.
 
 Φάση 3: Β΄ μέρος της θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 60 ωρών.
 
 Φάση 4: Β΄ μέρος της πρακτικής κατάρτισης, διάρκειας 160 ωρών.
 
Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι άνεργοι νέοι ηλικίας 18 - 24 ετών, που πληρούν τους όρους που περιγράφονται στην πρόσκληση.
 
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε και γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στο διαδίκτυο: www.sbbe-edu.gr.
 
Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης.
 
Οι παραπάνω Πράξεις εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφιες προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Οι συγκεκριμένες πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).