Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Ιουνίου στη 1:30 μ.μ στα γραφεία της επιχείρησης η ΔΕΥΑ Καβάλας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 

1. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού

έτους 2016.

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια μέσων

ατομικής προστασίας για το έτος 2016. 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση παροχής

της υπηρεσίας: «Μετρήσεις παραμέτρων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και

έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας».

4. Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ( Δ.Π.Θ.)

και Πολυτεχνείου Κρήτης.

5. Έγκριση χρηματικής καταβολής παροχών σε είδος.

6. Εξέταση ένστασης εργαζομένου.

7. Έγκριση πιστωτικών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου εκδοθέντων στο

κατάστημα Κρηνίδων.