Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, στόχος του οποίου είναι η παροχή κοινωνικής φροντίδας και προστασίας σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες όπως:

--η παροχή υλικής βοήθειας (τρόφιμα, ρουχισμός, είδη καθαρισμού, κ.ά.),

--συνοδευτικές δράσεις (αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ή έκτακτων αναγκών, υπηρεσίες κοινωνικοποίησης, κ.ά.),

--καθώς και τεχνική υποστήριξη,

προβλέπεται η δημιουργία Κοινωνικών Συμπράξεων που θα αναλάβουν την υλοποίηση των βασικών πυλώνων της Στρατηγικής του.

Βασικός μοχλός και εργαλείο υλοποίησης του προγράμματος είναι οι δομές που ήδη λειτουργούν και παρέχουν κοινωνικό έργο και υπηρεσίες προς απόρους και γενικώς προς όσους έχουν ανάγκη και η συνεργασία των φορέων για την στήριξη των ευπαθών ομάδων της περιοχής παρέμβασης.

 Στους άξονες που θέτει το Ε.Π. συνολικά για τις δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής, υπογραμμίζεται το στοίχημα του συντονισμού όλων των φορέων για την υλοποίησή τους.

Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, μετά  από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, και με συντονιστή της προσπάθειας την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Δράμας,  έχουν πραγματοποιηθεί 3 συναντήσεις στις οποίες αποφασίστηκε να αναληφθεί πρωτοβουλία δημιουργίας μιας Κοινωνικής Σύμπραξης,  προκειμένου στο μέλλον και όταν καθορισθούν τα κριτήρια επιλογής των  ειδικών  Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και προσδιοριστούν τα μεγέθη προϋπολογισμών που μπορεί να αιτηθεί μια ΚΣ, να δύναται να  καταθέσει προτάσεις και να τύχει χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δράσεων καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας.

Μετά το πέρας της 1ης συνάντησης όλων των δυνητικών φορέων, απεστάλη όλο το ενημερωτικό υλικό προς τους συμμετέχοντες, με την παράκληση να ανταποκριθούν και εγγράφως στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, γνωστοποιώντας και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων στελεχών τους. Όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν και ετέθησαν στη διάθεση του δήμου – συντονιστή. Εκφράστηκε η άποψη ότι η Κοινωνική Σύμπραξη θα πρέπει να λάβει θεσμική μορφή έπειτα από εξουσιοδότηση που θα λάβει από τους συμμετέχοντες φορείς.

Στην 2η και 3η συνάντηση η θεματολογία αφορούσε στην  Οργάνωση και τρόπο Κινητοποίησης των Οργανώσεων Εταίρων, στη Διασφάλιση της καθολικότητας και αντιπροσωπευτικότητας των Εταίρων της υπό συγκρότηση Κοινωνικής Σύμπραξης,  στη Συλλογική Άποψη των Φορέων – Εταίρων για τη μορφή και την οργάνωση της Κοινωνικής Σύμπραξης  του ΤΕΒΑ, στη Συλλογική Άποψη των Φορέων – Εταίρων για την λειτουργία της Κοινωνικής Σύμπραξης  του ΤΕΒΑ , στη Συνοπτική Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης στην Περιοχή Παρέμβασης, στην περαιτέρω  διερεύνηση των λεπτομερειών που αφορούν τη σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη διαβούλευση των Φορέων της Π.Ε. Δράμας και αποφασίστηκε οριστικά  ότι  επικεφαλής της Κ.Σ., θα είναι ο δήμος Δράμας ο οποίος και ανέλαβε και τον ρόλο του συντονιστή για τις περαιτέρω ενέργειες έως και την κατάθεση έως την καταληκτική ημερομηνία, του «σχεδίου» της Έκθεσης Πεπραγμένων στο αρμόδιο Υπουργείο.

Στην παρούσα φάση της διαβούλευσης και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα η άποψη των φορέων που συμμετείχαν στις 3 προηγούμενες συναντήσεις και μέχρι την πιθανή αναθεώρηση του Προγράμματος ή της οριστικοποίησης του πλαισίου, ως πλαίσιο προσδιορισμού των ωφελουμένων, ορίζεται το ευρύτερο πλαίσιο του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος και το οποίο αναμένεται να αφορά μέχρι το 7% του πληθυσμού. Σχετική πρόταση στο παρόν στάδιο της Διαβούλευσης μπορεί να καταθέσει οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί αρκεί να έχει επαρκή εμπειρία σε ζητήματα σίτισης και κοινωνικής ενίσχυσης.

Στην 4η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09-02-2015 και ώρα 12:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Δράμας, θα γίνει ενδελεχής επεξεργασία του «σχεδίου» της Έκθεσης Πεπραγμένων, που έτυχε και συνεχίζεται να τυχαίνει επεξεργασίας, στο μεσοδιάστημα από την 3η συνάντηση (μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης των στοιχείων των σχετικών με τους δυνητικούς εταίρους-μέλη της Κ.Σ. και της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης), από την εξουσιοδοτημένη γι’ αυτό τον σκοπό Διεύθυνση Προγραμματισμού του συντονιστή δήμου Δράμας και αφού διαπιστωθεί η ταύτιση απόψεων και η αποδοχή του από το σύνολο των συμμετεχόντων ή και να τύχει τροποποίησης θα οριστικοποιηθεί προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο.

Η σχετική πρωτοβουλία του υπ. Εργασίας που ανακοινώθηκε προς τους τοπικούς φορείς βρίσκεται μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. 1ο στάδιο (13-02-2015) 2ο στάδιο (20-02-2015), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.2758/209/21.01.2015 έγγραφο του  Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με το οποίο δόθηκε παράταση των αρχικά προσδιορισμένων ημερομηνιών που ήταν (αντίστοιχα) 30-01-2015 και 15-02-2015.

Πλέον των φορέων που εκφράστηκαν ήδη, οι φορείς που επιθυμούν  να εκφράσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην Κ.Σ., μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού  του δήμου Δράμας, με την  κα Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά στο  τηλ. 2521350648.