Στην ερώτηση του βουλευτή της Ελληνική Λύσης, Κώστα Χήτα για «τη διασφάλιση ακίνδυνων εργασιακών συνθηκών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στα Λιπάσματα Καβάλας απάντησε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης

 

"Όσον αφορά στην επιχείρηση «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε.), σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Δ/νσης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και νομικής υποστήριξης του ΚΕΑΟ, το συνολικό ποσό οφειλής προς τον e- ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ)/ΚΕΑΟ, για τη χρονική περίοδο απασχόλησης από 3/2019 έως και 10/2019 ανέρχεται σε 1.237.801,23 € (κύρια εισφορά 1.089.700,17 € + πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής 148.101,06 €, τα οποία προσαυξανόμενα, υπολογίζονται και συνεισπράττονται κατά την ημερομηνία εξόφλησης)", αναφέρει ο υπουργός. 

 

Μεταξύ άλλων επίσης αναφέρει πως "το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) Καβάλας, έχει πραγματοποιήσει κατά την πενταετία 2016-2020 συνολικά 59 ελέγχους εφαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητάς του για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία στις εν λόγω εγκαταστάσεις, σε συνέχεια των οποίων επέβαλε σε δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν εκεί δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 35.251 Ευρώ για διαπιστωθείσες παραβάσεις, σύμφωνα με στοιχεία που μας παρέσχε".

 

Αναλυτικά η απάντηση του υπουργού Εργασίας: 

 

"Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποδίδει μεγάλη σημασία στα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, αναπτύσσοντας μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του δράσεις τόσο σε νομοθετικό όσο και σε ελεγκτικό επίπεδο.

 

Οι διατάξεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (84 Α'), εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται από έναν εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και μαθητευόμενων. 

 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του ΚΝΥΑΕ, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων (αρχή ευθύνης του εργοδότη), ενώ οφείλει επίσης να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

 

Ειδικότερα, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες χημικές ουσίες, εφαρμογή έχει η 172058/17.2.2016 (354 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III)», στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλονται από τις συναρμόδιες υπηρεσίες (μεταξύ των οποίων και η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας) γνωμοδοτήσεις προς την αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειών και Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

 

Ο εν γένει έλεγχος των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στους χώρους εργασίας καθώς και σε εγκαταστάσεις όλων των επιχειρήσεων, διενεργείται από τους αρμόδιους επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

 

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) Καβάλας, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής λιπασμάτων Νέας Καρβάλης Καβάλας, έχει πραγματοποιήσει κατά την πενταετία 2016-2020 συνολικά 59 ελέγχους εφαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητάς του για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία στις εν λόγω εγκαταστάσεις, σε συνέχεια των οποίων επέβαλε σε δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν εκεί δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 35.251 Ευρώ για διαπιστωθείσες παραβάσεις, σύμφωνα με στοιχεία που μας παρέσχε.

 

Εξάλλου η ως άνω υπηρεσία του ΣΕΠΕ συμμετέχει ανελλιπώς και στην Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας SEVEZO III, με σκοπό την εκτέλεση περιοδικών επιθεωρήσεων στις εμπίπτουσες στην Οδηγία εγκαταστάσεις παραγωγής λιπασμάτων Νέας Καρβάλης τις οποίες εκμεταλλεύεται σήμερα η επιχείρηση "ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ”. 

 

Η αρμοδιότητα όμως για την συγκρότηση της Επιτροπής, καθώς και για την διοργάνωση και εκτέλεση των επιθεωρήσεων βάσει της προαναφερθείσας ΚΥΑ 172058/17.2.2016 ανήκει στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας που είναι και η αδειοδοτούσα αρχή για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, οι δε διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της Επιτροπής αποστέλλονται στην επιχείρηση "ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ” με έγγραφο της εν λόγω υπηρεσίας της Περιφέρειας.

 

Ασφαλιστικές εισφορές 

 

Αναφορικά με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στην επιχείρηση «ΛΙΠΆΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» και την ύπαρξη τυχόν οφειλών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διοίκησης του e - ΕΦΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι:

 

α. Όσον αφορά την επιχείρηση «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ» με ΑΜΕ: 9315164362, αυτή υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) για την ασφάλιση του προσωπικού της και έχουν βεβαιωθεί σε βάρος της οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι και τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2021. Μέχρι σήμερα, η επιχείρηση δεν έχει προβεί σε τμηματική εξόφληση - ρύθμιση της οφειλής της.

 

β. Όσον αφορά στην επιχείρηση «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε.), με ΑΜΕ: 9312601905, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Δ/νσης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και νομικής υποστήριξης του ΚΕΑΟ, το συνολικό ποσό οφειλής προς τον e- ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ)/ΚΕΑΟ, για τη χρονική περίοδο απασχόλησης από 3/2019 έως και 10/2019 ανέρχεται σε 1.237.801,23 € (κύρια εισφορά 1.089.700,17 € + πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής 148.101,06 €, τα οποία προσαυξανόμενα, υπολογίζονται και συνεισπράττονται κατά την ημερομηνία εξόφλησης).

 

Η οφειλέτιδα επιχείρηση είχε εντάξει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της σε ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/2013 και κατέβαλε και τη δόση του μήνα 4/2020. Η εν λόγω ρύθμιση, απωλέστηκε την 1/7/2020.

 

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης δεν έχουν ληφθεί από τη αρμόδια Υπηρεσία ΚΕΑΟ, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της κατάστασης εκτάκτων συνθηκών στην οποία περιήλθε η χώρα λόγω της πανδημίας COVID 19 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αρχικά με την παρ. 1γ του άρθρου τρίτου της Δ1α/Γ Π οικ. 17734/12.03.2020 ΚΥΑ ( 833 Β') και στη συνέχεια με όμοιες κανονιστικές πράξεις, έχουν ανασταλεί οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

 

Μηνυτήριες αναφορές όμως, βάσει των διατάξεων του α.ν.86/67, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.3904/2010, έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή κατά των υπευθύνων της οφειλέτιδας επιχείρησης (μη απόδοση εισφορών στον ασφαλιστικό φορέα), για όλες τις καταλογιστικές πράξεις.

 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους των Λιπασμάτων Καβάλας, η Εθνική Αντιπροσωπεία ενημερώθηκε αναλυτικά στις 18/6/2021 κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης 867/14-6-2021.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ