Είκοσι θέσεις περισσότερες σε σχέση με πέρυσι όρισε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας για τα τμήματά του στην πόλη της Καβάλας.

 

Στην ουσία, ο αριθμός των εισακτέων σε όλα τα τμήματα έμεινε αμετάβλητος, εκτός από το τμήμα Φυσικής στο οποίο αυξήθηκαν οι θέσεις.

 

Στα πέντε πανεπιστημιακά τμήματα της πόλης ορίστηκαν 1.345 νέες θέσεις σπουδαστών για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Για τα δύο τμήματα της Δράμας ορίστηκαν 415 νέες θέσεις.

 

Οι θέσεις σε Καβάλα και Δράμα δεν αναμένεται να καλυφθούν στο σύνολό τους από νέους φοιτητές λόγω της εφαρμογής από φέτος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που ουδείς γνωρίζει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει.

 

Στα ΑΕΙ όλης της χώρας έχουν οριστεί φέτος 77.415 νέες θέσεις, έναντι 77.970 πέρυσι. Φέτος, όμως, εκτιμάται, ότι το νέο σύστημα θα αφήσει εκτός Πανεπιστημίου 25.000-30.000 υποψήφιους, με τις περισσότερες κενές θέσεις που θα μείνουν να αφορούν στα πανεπιστημιακά τμήματα της Περιφέρειας. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ - ΔΡΑΜΑ

 

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 335 θέσεις (αμετάβλητο) 

 

- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 350 θέσεις (αμετάβλητο) 

 

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 240 θέσεις (αμετάβλητο) 

 

- ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 220 θέσεις (+20 σε σχέση με πέρυσι) 

 

- ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 200 θέσεις (αμετάβλητο) 

 

- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 230 θέσεις (αμετάβλητο) 

 

- ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 185 θέσεις (αμετάβλητο) 

 

 

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) 

 

Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές που όρισε το κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποίων θα προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

 

Υπενθυμίζεται ότι για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. 

 

Η ΕΒΕ διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ 

 

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,8 

 

- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,8

 

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 1,1

 

- ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,8

 

- ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 1,2

 

- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 0,8

 

- ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 0,8