Επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι υπαίθριες λαϊκές αγορές στη Θάσο οι οποίες είχαν ανασταλεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού Covid-19. Επισημαίνεται ότι, πρέπει να τηρούνται από τους πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) και τους καταναλωτές οι κανόνες λειτουργίας, όπως αυτοί αναλύονται στην υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805/30-04-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄/1640/30-04-2020).