Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και με τον χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος η οικονομική επιτροπή του δήμου Καβάλας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

 

 

 

- Ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας».
- Περί ματαίωσης της διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2020» με αριθμό καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ 88646 και έγκρισης της επαναληπτικής δημοπράτησης του έργου.
- Έγκριση τροποποίησης εν μέρει της 92/2020 περί έγκρισης της οριστικής διακήρυξης και όρων δημοπράτησης και των οριστικών τευχών δημοπράτησης για το υποέργο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020»».

 

 

Το κατεπείγον της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής συνίσταται στο γεγονός ότι:

 

α) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την ανάθεση της «Μελέτης στατικής επάρκειας 2ουΔημοτικού Σχολείου Καβάλας» είναι η 4η Μαΐου 2020,

 

β) η διαδικασία διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2020» πρέπει να επαναληφθεί το συντομότερο δυνατό ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες συντήρησης των αρδευτικών δικτύων και την ορθή λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης που θα παρουσιαστούν επειδή η αρδευτική περίοδος ξεκινάει άμεσα,

 

γ) η αναδιάταξη του ΕΣΠΑ 2014-2020 ελλοχεύει την πιθανότητα μη υλοποίησης του έργου «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020», και κατά συνέπεια απαιτούνται οι ανωτέρω σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεόδωρος Μουριάδης

Δήμαρχος Καβάλας