Δύο θέσεις «άνοιξαν» στα ΕΛΤΑ Καβάλας και Θάσου, στο πλαίσιο διαγωνισμών που «τρέχουν» αυτή την περίοδο για 458 θέσεις σε όλη τη χώρα, μέσω ΑΣΕΠ. Η σχετική προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών πλήρους απασχόλησης, δύο ατόμων: ενός Διανομέα ΔΕ στη Θάσο κι ενός Οδηγού ΔΕ στην Καβάλα. 

 

Για τη θέση του διανομέα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και να διαθέτουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α ́, εκτός του μοτοποδηλάτου. 

 

Για τη θέση του οδηγού πρέπει να έχουν δίπλωμα ΙΕΚ Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας. Επίσης πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ κατηγορίας, πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού. 

 

Εάν δεν υπάρξουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα προσόντα, θα προσληφθούν απόφοιτοι Λυκείου. 

Για την κάθε θέση, έχουν προτεραιότητα οι μόνιμοι κάτοικοι των αντίστοιχων Δήμων (Θάσου και Καβάλας) ενώ γενικά λαμβάνεται υπόψιν η προϋπηρεσία, είτε στα ΕΛΤΑ, είτε σε οποιαδήποτε εργασία. 

 

Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου 2020

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε πάλι ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 

1. ΕΛΤΑ Κατάστημα Θάσου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 42, Λιμένας Θάσου, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π∆5.3 /371/ 311.31/27.01.2020, (τηλ. επικοινωνίας: τηλ. 25930 22114)

 

2. ΕΛΤΑ Μονάδα ∆ιανομής Καβάλας, Ερυθρού Σταυρού 3, Καβάλα, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π∆5.3 /371/ 311.31/27.01.2020, /, (τηλ. επικοινωνίας: τηλ. 2510 231210).