Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά  41 ατόμων εξέδωσε ο Δήμος Καβάλας.

 

Οι ειδικότητες που αναζητούνται είναι οι εξής:

 

► ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας): 4 άτομα

 

► ΔΕ Οδηγών (με άδεια οδήγησης Δ+Ε ή D+E κατηγορίας): 1 άτομο

 

► ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ): 1 άτομο

 

► ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JBC): 1 άτομο

 

► ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γερανοφόρου Οχήματος): 2 άτομα

 

► ΔΕ Μηχανοτεχνικών Αυτοκινήτων: 1 άτομο

 

► ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Βαρέων Οχημάτων: 2 άτομα

 

► ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 3 άτομα

 

► ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρου Οχήματος): 1 άτομο

 

► ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων): 20 άτομα

 

► ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (Εξωτερικών χώρων): 5 άτομα

 

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών.

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Δήμος Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Κύπρου 10, Τ.Κ. 65403 Καβάλα, υπόψη κ. Αρνίδου Παρασκευής (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2513500114 & 2513500115).

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε ήδη και ολοκληρώνεται στις 23 Ιανουαρίου 2023.

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κριθεί με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του θα επισυναφθεί στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο ΕΔΩ