Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το λεγόμενο «επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» έτους 2015, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και πολλές περιοχές του νομού Καβάλας. Το επίδομα φτάνει έως και τα 600 ευρώ. Δείτε παρακάτω, αναλυτικά, οι κάτοικοι ποιων περιοχών το δικαιούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις.

 

Το επίδομα για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών δίνεται στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, ελλήνων υπηκόων – μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από τις διατάξεις της με αριθμ. 2/37653/0020/08-07/2002 (ΦΕΚ Β/903), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 2/69477/0020/21-09-2009 (ΦΕΚ Β-2108) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Τα μεμονωμένα άτομα που υποβάλλουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση δεν αποτελούν οικογένεια (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό της εφορίας).

 

Τα ποσά του επιδόματος σε σχέση με το εισόδημα

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

Α. σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως

Β. σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

--Αίτηση δικαιούχου με την αιτιολογία και το έτος στο οποίο αναφέρεται η εισοδηματική ενίσχυση.

--Τα στοιχεία του δικαιούχου (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού).

--Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

--Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή ή μειονεκτική περιοχή.

--Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2015 για εισοδήματα του 2014) ή φωτοτυπία του εντύπου Ε1 της χρονιάς που αιτούνται το βοήθημα.

--Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.

--Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου, σε περίπτωση άγαμης μητέρας.

--Έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύονται η ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων.

 

Χρήσιμες λεπτομέρειες

 

Υποβολή αιτήσεων γίνεται έως 31/12/2015.

Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου (ΚΕΠ).

Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται:

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο “οικογένεια” εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται: Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη).

Επίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2) οικογένειες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

 

 

Περιοχές δικαιούχων στο νομό Καβάλας

 

Στο νομό Καβάλας, το επίδομα αυτό αφορά στους κατοίκους των παρακάτω περιοχών:

 

Δήμος Θάσου

Θεολόγος

Καλλιράχη

Λιμενάρια

Μαριές

Παναγία

Ποταμιά

Πρίνος

Ραχώνι

Σωτήρας

(από το σύνολο της Θάσου, εξαιρείται μόνο η περιοχή Λιμένα)

 

Δήμος Καβάλας

Ζυγός

Κορυφές

Λιμνιά

Νέα Καρβάλη (Λεύκη)

Κρυονέρι

Παλιά Καβάλα

Πολύνερο

Χαλκερό

 

Δήμος Νέστου

Άγιος Κοσμάς

Αβραμυλιά

Διπόταμος

Διαλεκτό

Δύσβατο

Ελαφοχώρι

Κεχρόκαμπος

Λεκάνη

Μακρυχώρι

Ξεριάς

Παράδεισος

Πλαταμώνας

 

Δήμος Παγγαίου

Ακροπόταμος

Αυλή

Δωμάτια

Μελισσοκομείο

Μεσορόπη

Μουσθένη

Μυρτόφυτο

Σιδηροχώρι

Φωλιά

 

(Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του νομού Καβάλας έχουν οριστεί με βάση την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ)