Απάντηση του Δημάρχου Νέστου στα καταγγελτικά σχόλια που αναφέρονται στο φύλλο της Φωνής του Νέστου στις 23 -9- 2015.

 

1) Σχετικά με τις θέσεις των ειδικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων στο Δήμο Νέστου θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τα εξής:

 

Από 1-1-2013 ο συνολικός αριθμός ειδικών συμβούλων και συνεργατών για το Δήμαρχο  Νέστου είναι τρείς (3) συνολικά θέσεις. Από το σύνολο των προαναφερθέντων θέσεων μόνο οι δύο (2)  θέσεις έχουν καταληφθεί μέχρι στιγμής με την πρόσληψη ενός δικηγόρου και ενός μηχανικού προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά και οι ελλείψεις  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου η οποία ως γνωστόν κατακερματίστηκε από την προηγούμενη διοίκηση. Και μάλιστα  ο συνεργάτης μηχανικός χωρίς να παρέχει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες όπως προβλέπεται στο Δήμαρχο αλλά από την πρώτη στιγμή  αυτός βρίσκεται στην τεχνική υπηρεσία προσπαθώντας να αναπληρώσει τα τεράστια κενά. Όσον αφορά τις αποδοχές του συγκεκριμένου ειδικού  συνεργάτη μηχανικού αυτές ανέρχονται σε 961,92€  μηνιαίως ( και όχι 2.000 € όπως ψευδώς αναφέρεται). Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι αυτές παραμένουν ίδιες από την 1η /1 /2013 δηλαδή η μηνιαία δαπάνη για το Δήμο είναι όμοια με αυτή της προηγούμενης διοίκησης η μοναδική αξιοσημείωτη διαφορά είναι ότι μία (1) θέση εδώ και ένα χρόνο παραμένει κενή με συνολικό οικονομικό όφελος για το Δήμο 18.000,00 €.  (Σε αντίθεση με την προηγούμενη διοίκηση που διέθετε πάνω από 8 συνεργάτες και γενικό γραμματέα με υψηλό οικονομικό κόστος) 

 

 

2) Αναφορικά με τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέστου και της Κυρκούση Γεωργίας,  Πολιτικού Μηχανικού για την υλοποίηση του έργου  «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας» συνολικού ποσού 24.600,00€ με ΦΠΑ, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τα εξής:

 

Η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, το έτος 2012, ενέταξε στο ΕΣΠΑ το έργο, «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας»,  το οποίο είχε αρχικό προϋπολογισμό 50.000,00€ ωστόσο καμία ενέργεια δεν είχε δρομολογηθεί προκειμένου να απορροφηθεί το παραπάνω  ποσό έως και τον Αύγουστο του 2014 . Η νέα διοίκηση προκειμένου να απορροφήσει τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση λόγω λήξης της προθεσμίας (31-12-2015)υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ  εισήγαγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο με τη με αριθμό 289/2015 ΟΜΟΦΩΝΗ, απόφασή του, τροποποίησε τον προϋπολογισμό του έργου από 50.000,00 σε 24.600,00 και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου προκειμένου να μη χαθεί. Όπως γίνεται κατανοητό η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης ήταν επιβεβλημένη και κατεπείγουσα διότι η έλλειψη επαρκούς προσωπικού στην τεχνική υπηρεσία θέτει σε κίνδυνο όλα τα έργα τα οποία είναι ήδη ενταγμένα είτε στο ΕΣΠΑ είτε σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επιπρόσθετα ο Δήμαρχος εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία περί απευθείας αναθέσεων ( άρθρο 209 του Ν.3463/06) και της εξουσιοδότησης που του παρείχε η 289/2015 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε άμεσα στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου.   

 

3) Σχετικά με την απευθείας ανάθεση παροχής υδραυλικών εργασιών στο δίκτυο άρδευσης του Δήμου Νέστου θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τα εξής:

 

Ο Δήμος στα πλαίσια τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανάθεσης εργασιών ανάρτησε ως όφειλε, στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και στη διαύγεια, τεχνική έκθεση για την παροχή υπηρεσιών από τεχνίτες υδραυλικούς, δύο (2) άτομα, συνολικής δαπάνης 14.403,30€ με το ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη ανάγκη προέκυψε διότι η συντήρηση του δικτύου άρδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας Επιτρόπου  ανήκει στο Δήμο και όχι στη ΔΕΥΑ Νέστου. Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη τα παραπάνω ανάθεσε μόνο το ποσό των 7.201,65€ σε τεχνίτη υδραυλικό προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε και παράλληλα  εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Δήμο Νέστου υπηρετεί μόνο ένας μόνιμος υπάλληλος με τη συγκεκριμένη ειδικότητα ο οποίος είναι αρμόδιος, όχι μόνο, για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου άλλα και των σχολικών κτιρίων επομένως η συντήρηση του δικτύου άρδευσης δεν θα μπορούσε να ανατεθεί στο συγκεκριμένο υπάλληλο.

 

Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν στη διάθεσή σας αντίστοιχα έγγραφα που αποδεικνύουν την εγκυρότητα των γραφομένων.