γράφει ο

Κώστας Παπακοσμάς

 

Μισό αιώνα και κάτι περισσότερο μας πάει πίσω ..αυτή η φωτογραφία. Είναι η ακτή Μπάτης στην Καβάλα. Οι πρώτες λουτρικές εγκαταστάσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού έχουν γίνει στην παραλία , όπως και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 

Λίγο μετά θα γίνει και το εστιατόριο στην άκρη της μικρής χερσονήσου, δυτικά της πόλης. Η ακτή έχει ήδη μετονομασθεί σε  “Μπάτης” από το μικρό κεντράκι – αναψυκτήριο που υπήρχε στην περιοχή από την δεκαετία του 1950 , δεν όμως το μόνο αφού υπάρχει και ένα ακόμα , το οποίο (κατά πληροφορίες ονομάζονταν Φλοίσβος). Η περιοχή και μέχρι το 1969 είχε την ονομασία στους χάρτες ως Τσαλί Ντερέ.

 

Χρειάστηκε απόφαση , που δημοσιεύτηκε σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης για να ονομασθεί σε “Μπάτης”. Ο σχεδιασμός για την κατασκευή των λουτρικών – τουριστικών εγκαταστάσεων ξεκίνησε το 1961 με αρχιτέκτονα τον Γιώργο Νικολετόπουλο και εργολάβο στην συνέχεια τον Σπύρο Οικονόμου.

 

Το 1969 τον Οκτώβριο ο Αντιβασιλέας Ζωιτάκης και οι υπουργοί Συντονισμού Ν. Μακαρέζος και Αδ. Ανδρουτσόπουλος υπογράφουν διάταγμα που χαρακτηρίζουν τουριστικό δημόσιο κτήμα τις δασικές εκτάσεις και την παραλία Καλαμίτσα, “κειμένας εις θέσιν Μπάτης”.

 

Στις 28 Νοεμβρίου του 2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης απόφαση με την οποία .. “Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία µε την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο “Ακτή Μπάτη Καβάλας”, κείμενο στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην περιοχή Μπάτης ∆ήμου Καβάλας, εκτάσεως κατά τους τίτλους κτήσης 70.000,00 τ.µ. µε όλα τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων του camping καθώς και των λουτρικών και λοιπών εγκαταστάσεων), το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Οργανισμού  Τουρισμού και τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της «Εταιρείας Ακινήτων ∆ημοσίου Α.Ε.» («ΕΤΑ∆»), όπως αυτό απεικονίζεται στο από Μάρτιο του 2004 Τοπογραφικό Διάγραμμα µε Αριθμό Σχεδίου 203 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. µε κλίμακα 1:500, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Εξαιρούνται ρητά από την κατά την ανωτέρω μεταβίβαση στο TAIΠΕ∆ οι εκτάσεις του αιγιαλού και της παραλίας που βρίσκονται έμπροσθεν του ακινήτου, όπως αυτές ορίζονται στο ΦΕΚ 419/∆/19.04.2005”.