Υπάρχει Άλλος Δρόμος, με Αγώνες και Λαϊκή Ενότητα!

 

Μια νέα πο­λι­τι­κή εποχή έχει αρ­χί­σει. Η εποχή όπου θα συ­γκρου­στούν το τα­ξι­κό ΟΧΙ της 5ης Ιούλη, με το πο­λε­μι­κό σύν­θη­μα του πο­λι­τι­κού και
οι­κο­νο­μι­κού συ­στή­μα­τος: “δεν γί­νε­ται αλ­λιώς, δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή”. Σ’ αυτήν την σύγκρουση η ερ­γα­τι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση, το μα­ζι­κό κί­νη­μα, η αγω­νι­στι­κή και πο­λι­τι­κή ενό­τη­τα κατά των μέ­τρων λι­τό­τη­τας, είναι απα­ραί­τη­τα συ­στα­τι­κά για την επι­τυ­χία των αντι­στά­σε­ων, για την τε­λι­κή νίκη.

 

Όλοι οι ερ­γα­ζό­με­νοι, οι συ­ντα­ξιού­χοι, η νε­ο­λαία, οι άνερ­γοι, όλα τα κα­τώ­τε­ρα και πε­ρι­φρο­νη­μέ­να κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα, εμείς, θα υπε­ρα­σπι­στού­με το ΟΧΙ, την πε­ποί­θη­ση ότι δεν είναι μο­νό­δρο­μος η κα­τα­λή­στευ­ση του λαού προς όφε­λος του ντό­πιου και ξένου κε­φα­λαί­ου.

 

Εμείς συ­νε­χί­ζου­με!
 

Η Λαϊκή Ενό­τη­τα καλεί όλες και όλους να συμ­με­τέ­χουν στην με­γά­λη αντι­μνη­μο­νια­κή, πα­νερ­γα­τι­κή δια­δή­λω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης, το Σάβ­βα­το 5 Σε­πτέμ­βρη.

 

Για να μην πε­ρά­σουν “με καμία κυ­βέρ­νη­ση” το νέο ασφα­λι­στι­κό, οι νέες μειώ­σεις μι­σθών και κοι­νω­νι­κών δα­πα­νών, οι νέες σα­ρω­τι­κές ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις,

ο αφα­νι­σμός των μι­κρο­με­σαί­ων και της αγρο­τιάς, ο νέος κύ­κλος απο­λύ­σε­ων και με­γέ­θυν­σης της ανερ­γί­ας, το Τρίτο Μνη­μό­νιο.

Υπάρ­χει άλλος δρό­μος!
 

Και περ­νά­ει μέσα από την άμεση συ­γκρό­τη­ση ενός πλα­τιού κοι­νω­νι­κού και πο­λι­τι­κού με­τώ­που που θα εκ­πλη­ρώ­σει την εντο­λή του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος και θα διεκ­δι­κή­σει,
σε ανα­πό­φευ­κτη σύ­γκρου­ση με την ντό­πια άρ­χου­σα τάξη και τις διε­θνείς της συμ­μα­χί­ες (ευρώ, ευ­ρω­παϊ­κές και διε­θνείς συμ­φω­νί­ες), άμεσα και αδια­πραγ­μά­τευ­τα:

·           Κα­τάρ­γη­ση των Μνη­μο­νί­ων, των συ­νο­δευ­τι­κών εφαρ­μο­στι­κών νόμων και δα­νεια­κών συμ­βά­σε­ων.

·           Άμεση παύση πλη­ρω­μών στο κρα­τι­κό χρέος με στόχο τη δια­γρα­φή του.

·           Τερ­μα­τι­σμό και αντι­στρο­φή της “λι­τό­τη­τας”, ρι­ζι­κή ανα­δια­νο­μή πλού­του υπέρ των ερ­γα­ζο­μέ­νων και εις βάρος του κε­φα­λαί­ου.

·           Επα­να­φο­ρά κι επέ­κτα­ση των ερ­γα­τι­κών δι­καιω­μά­των, από τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις ως τον κα­τώ­τα­το μισθό.

·           Κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση, υπό δη­μό­σιο και ερ­γα­τι­κό έλεγ­χο, όλων των τρα­πε­ζών και των στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας υπο­δο­μών κι επι­χει­ρή­σε­ων.

 

Θέ­λου­με και μπο­ρού­με να ανα­τρέ­ψου­με τα μνη­μό­νια!

 

ΟΛΟΙ στη ΔΙΑ­ΔΗ­ΛΩ­ΣΗ της ΔΕΘ

ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟ 5/9, 18:00

 

Προ­συ­γκέ­ντρω­ση: Εγνα­τία-Μη­τρο­πο­λί­του Γεν­να­δί­ου