Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα ότι μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Α.Π. οικ. 392414 / 16.11.2021 Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, στην οποία επισημαίνεται ότι στο άρθρο 47 του ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α’ 157) με τίτλο «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις» περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, οι οποίες αναμορφώνουν τις διατάξεις για την εποχική εργασία, διατηρώντας όμως την υφιστάμενη διαδικασία εισδοχής και διαμονής του εποχικού εργαζομένου. 

 

Η ιδιαιτέρως ευνοϊκή για τους παραγωγούς και κτηνοτρόφους προαναφερθείσα Εγκύκλιος αναφέρει ότι οι καινοτομίες που εισήχθησαν είναι οι ακόλουθες: 

 

α) η περίοδος της εποχικής εργασίας εκτείνεται πλέον, κατ’ ανώτατο όριο, στους εννέα μήνες (αντί των έξι που ίσχυε πριν) ανά περίοδο δώδεκα μηνών, 

 

β) ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση μετάκλησης εποχικών εργαζομένων για περισσότερες της μίας περιόδου απασχόλησης διάρκειας έως εννέα μήνες κάθε φορά, καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο για κάθε μια περίοδο, ενώ η έγκριση απασχόλησης δύναται να αφορά συνολική περίοδο έως πέντε έτη, 

 

γ) η αίτηση που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης και εξετάζεται εντός περιόδου δέκα (εργασίμων) ημερών και 

 

δ) οι εγκριτικές πράξεις που εκδίδονται από τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης, κοινοποιούνται αμελλητί στην Κεντρική Υπηρεσία του e - Ε.Φ.Κ.Α., στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και, σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζόμενου στην αγροτική οικονομία, στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Παράλληλα, στην προαναφερθείσα Εγκύκλιο σημειώνεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες, έως την έναρξη της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων εργοδοτών, οφείλουν να δέχονται άμεσα τις αιτήσεις μέσω της πάγιας θεσμοθετημένης διαδικασίας, ήτοι μέσω την λήψης αυτών μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς σε εφαρμογή της με αριθμό 16393/2020 (Β΄ 2337) απόφασης του κ. Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

Επίσης, αναφέρεται ότι όταν οι Υπηρεσίες εκδίδουν τις σχετικές εγκριτικές πράξεις, πρέπει να τις διαβιβάζουν άμεσα στις αρμόδιες κατά περίπτωση προξενικές αρχές, προκειμένου οι πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η μετάκληση έχει εγκριθεί, να προσέρχονται στην οικεία προξενική αρχή για την υποβολή του αιτήματος για την θεώρηση εισόδου. 

 

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: « Μετά από τις συνεχείς επαφές που είχα με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας, οι οποίοι μου εξέθεσαν τον καθοριστικό ρόλο των εργατών τρίτων χωρών στην αποτελεσματική ολοκλήρωση των εργασιών τους, προέβην στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να εκδοθεί διευκρινιστική Εγκύκλιος που θα διευκολύνει την όλη διαδικασία εισόδου των ανθρώπων αυτών στη χώρα μας. Θερμές ευχαριστίες προς τους αρμοδίους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου  που άκουσαν με προσοχή το πρόβλημα και ενήργησαν άμεσα.»

 

δελτίο Τύπου