Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Θάσου «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Παναγία Θάσου

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι τεσσάρων μηνών και οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν στα τρία δημοτικά κάμπινγκ στη Χρυσή Αμμουδιά, στον Πρίνο και στον Σωτήρα. 

 

Οι θέσεις αφορούν σε ναυαγοσώστες/στριες, υπαλλήλους υποδοχής, υπαλλήλους στα μπαρ, νοσοκόμους/μες, νυχτοφύλακες, εργάτες/τριες γενικών καθηκόντων και εργάτες/τριες καθαριότητας.

 

Δείτε εδώ την Προκήρυξη
 
 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
«ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», Τ.Κ 64004, Παναγία Θάσου Ν. Καβάλας, υπόψη κ. Ιατρού Δούκα (τηλ. επικοινωνίας 2593061207).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας