Στη Βουλή φέρνει, εκ νέου, τα τεράστια και χρονίζοντα προβλήματα της λιπασματοβιομηχανίας Νέας Καρβάλης Καβάλας, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Τάνια Ελευθεριάδου. 

 

Τα αρμόδια Υπουργεία καλούνται, μεταξύ άλλων, να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων:

 

α) εάν είναι νόμιμη η διαδικασία καταβολής της μισθοδοσίας μέσω του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων μολονότι οι λογαριασμοί της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι δεσμευμένοι,

 

β) εάν προτίθενται να εκδώσουν πράξη συνυπευθυνότητας για τα έως τώρα χρέη της βιομηχανίας στον e-ΕΦΚΑ και κατά των «νέων» εταιριών που εμφανίστηκαν στο εργοστάσιο κατά την διάρκεια διακυβέρνησης της ΝΔ, όπως αντίστοιχα είχε εκδώσει στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ,

 

γ) εάν υφίσταται νόμιμη παραχώρηση χρήσης του λιμανιού σε κάποια από τις «νέες» εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο εργοστάσιο ή όχι και τί αντίτιμο πληρώνουν οι νέες αυτές εταιρίες στο Ελληνικό Δημόσιο για την χρήση του,

 

δ) αν βρίσκεται σε ισχύ η διάταξη  27/10-03-2014 του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης η οποία δεσμεύει την ακίνητη περιουσίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

 

ε) Εάν κατά τον έλεγχο της αδειοδότησης της «νέας» εταιρίας «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ» διασφαλίστηκε ότι τηρούνται όλες οι διατάξεις της ΚΥΑ 172058 /ΦΕΚ 354 /Β΄/ 17-02-2016 περί ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Οδηγία SEVESO III) και εάν διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,

 

ε) Εάν η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE A.E.» νομιμοποιείται, σύμφωνα με την από 9/12/1961 σύμβαση παραχώρησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, να μεταβιβάσει την άδεια εκμετάλλευσης του εργοστασίου και να μισθώσει τις εγκαταστάσεις και το μηχανολογικό εξοπλισμό αυτού σε τρίτες εταιρίες χωρίς την συναίνεση του ελληνικού Δημοσίου,

 

στ) Εάν ισχύει ότι στο Εργοστάσιο Λιπασμάτων στην Καβάλα το σύνολο των εργαζομένων των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτό («ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ», «PFIC LTD», «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΤΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ», «CERTORIUS LTD») απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και εάν υφίσταται η ως άνω καταστρατήγηση και επιβεβαιωθεί από τον έλεγχο των στοιχείων που τηρούν οι Υπηρεσίες, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προς αποκατάσταση της νομιμότητας. 

 

Επίσης, επανακατατέθηκε επικαιροποιημένη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για το έντονο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή πλησίον του εργοστασίου αλλά και σε όλη την Καβάλα, καθώς και επίκαιρη ερώτηση για την παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων 135 εργαζομένων του εργοστασίου. Η τελευταία θα συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου.

 

Η βουλεύτρια σημειώνει ότι σε περίπτωση που δεν απαντηθούν οι ερωτήσεις εντός της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας των 25 ημερών, θα μετατραπούν απευθείας όλες σε επίκαιρες ερωτήσεις.

 

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να λάβει ξεκάθαρη θέση για όλα τα ανωτέρω ζητήματα και για όσα θα κατατεθούν στο άμεσο μέλλον, όπως π.χ με ποια διαδικασία και δυνάμει ποιας σύμβασης προμηθεύονται φυσικό αέριο και ρεύμα οι «νέες» κάθε φορά εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο εργοστάσιο, και να διαφυλάξει έστω και τώρα τα συμφέροντα των εργαζομένων, των πολιτών αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου από τις παράνομες και καταχρηστικές μεθοδεύσεις του καταδικασμένου Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. 

 

(δελτίο Τύπου)