Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ.: 2901.1/47373/1515/22-07-20 Κοινή Απόφαση-Προκήρυξη Υπουργών Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΑΔΑ: ΨΛ6Σ4653ΠΩ-Δ51) προκηρύσσονται για πλήρωση με διαγωνισμό δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις Πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μεταξύ των οποίων μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας.

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, καθώς και η διενέργεια των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους, με ανάρτηση στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2,Πειραιάς,) και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ(www.hcg.gr).

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στην αναζήτηση της σχετικής Προκήρυξης στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο, ενώ περαιτέρω πληροφορίες θα παρέχονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες ημέρες στις ώρες, 10:00-14:00, γραφείο 102, 1ος όροφος, τηλέφωνο:213-137-1185.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ