Κονδύλι ύψους 150 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα διατεθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις 5 λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια ΑΜΘ.

 

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με την προϋπόθεση ότι απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

 

Το συγκεκριμένο κονδύλιο θα είναι ετήσιο και θα αντλείται από τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Η σχετική διάταξη για το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας για την Αναπτυξιακή Τράπεζα.

 

Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών έως του ποσού των 200.000 ευρώ, σύμφωνα με τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Το ποσό ενίσχυσης θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με το συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης και δε μπορεί να είναι μικρότερο από 10.000 ευρώ.

 

Οι κατηγορίες των δικαιούχων, τα γενικά και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των περιοχών, η μορφή και το ύψος της επιχορήγησης, ο φορέας διαχείρισης της δράσης, η διαδικασία και ο έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης θα οριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου.

 

Στα κριτήρια θα περιλαμβάνονται το Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ, η Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, το μέσο ποσοστό ανεργίας, το ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού κ.α.