Το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας προκηρύσσει θέση καλλιτεχνικού διευθυντή ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε επί θητεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα τριών (3) ετών.

 

Αντικείμενο απασχόλησης (αρμοδιότητες) 

1. Καταρτίζει το ετήσιο δραματολόγιο καθώς και κάθε άλλη παράλληλη καλλιτεχνική δραστηριότητα του θεάτρου.

2. Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό όλου του θεάτρου.

3. Είναι υπεύθυνος για όλη την εντός του προϋπολογισμού του θεάτρου προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του θεάτρου, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία του κάθε κατηγορίας προσωπικού που ασχολείται με το ανέβασμα των έργων και με κάθε παραγωγή γενικά του θεάτρου.

4. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για την σωστή και έγκαιρη σκηνική, μουσική, σκηνογραφική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής για κάθε μια από τις οποίες εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για το ανέβασμα στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού τους.

5. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού και του προγραμματισμού, προσλαμβάνει κατά τις ισχύουσες διατάξεις με σύμβαση ορισμένου έργου ή συμβάσεις έργου το καλλιτεχνικό προσωπικό, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησής του, συμφωνεί με τους όρους και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας κάθε μέλους του καλλιτεχνικού προσλαμβανόμενου προσωπικού και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής και τις αμοιβές του. Εισηγείται στο ∆.Σ. την πρόσληψη του απαιτούμενου κάθε φορά τεχνικού προσωπικού, των ειδικών συνεργατών, την μετάκληση συγκροτημάτων ή καλλιτεχνών εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολογισμό του θεάτρου. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το σύνολο του προσωπικού.

6. Αποφασίζει για τις παραστάσεις και τις διανομές μετά από έγγραφη εισήγηση του σκηνοθέτη καθώς και τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις ή περιοδείες, με την σύμφωνη γνώμη του ∆.Σ. εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό. Επίσης εισηγείται για την καλύτερη δυνατή προβολή των εκδηλώσεων του θεάτρου και για τα έξοδα που θα καταβληθούν γι’ αυτό.

7. Προτείνει στο ∆.Σ. σχέδια εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του θεάτρου.

8. Προτείνει την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού για την ικανοποιητική λειτουργία του θεάτρου και των παραστάσεών του. Κατ’ εξαίρεση για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται με τις θεατρικές παραγωγές, αποφασίζει για τις ανάλογες δαπάνες εφόσον το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει

το 1/10 της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης προς το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. από το ΥΠ.ΠΟ. και το ∆ήμο μετά από σύμφωνη γνώμη του ∆.Σ. του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., εφόσον προβλέπεται από την Προγραμματική Σύμβαση.

9. Προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του θεάτρου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του ,∆.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες που του παραχωρεί το ∆.Σ. έχει το δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το ∆.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με την λειτουργία των υπηρεσιών του θεάτρου.

10. Εποπτεύει τη δραματική σχολή του θεάτρου και το θεατρικό εργαστήρι, αν λειτουργούν νόμιμα, καθώς και όλων των άλλων μόνιμων δραστηριοτήτων του θεάτρου (θεατρικών σεμιναρίων, εκδόσεων, εκθέσεων, Φεστιβάλ

κ.α.).

11. Υποβάλλει κατ’ έτος και μετά την ολοκλήρωση της θεατρικής περιόδου απολογισμό του έργου στο ∆.Σ. του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας για έγκριση ο οποίος στη συνέχεια υπόκειται και στην έγκριση του Υπουργείου.

13. Συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις του ∆ικτύου «Τα ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. της Εγνατίας Οδού».

14. Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής είναι υποχρεωμένος να διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη της Καβάλας.

 

 

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1.Να είναι Έλληνες πολίτες

Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Εξαίρεση: ∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας Γ’Επιπέδου

 12. Τηρεί απαρεγκλίτως τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού , της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας -Θράκης, του ∆ήμου Καβάλας και του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας

 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.

στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.∆. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.∆. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Εξαίρεση: ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας δύνανται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες:

1.α Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος ή ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο

 

1.β Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος κριτικόςθεάτρου με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.

2. Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του θεάτρου.

3. Παράλληλα πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση..

4.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη ημέρα της λήξης της ενημέρωσης για την συμπλήρωση του φακέλου με τις γενικές και ειδικές προτάσεις για την λειτουργία της επιχείρησης και το γενικό πλάνο προγραμματισμού –δραματολόγιο και συγκεκριμένα :

α. Ενημέρωση –διευκρινήσεις: Από 16/11/2018 έως 21/11/2018. β. Υποβολή αιτήσεων: Από 22/11/2018 έως 21/12/2018 .

2. Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στα γραφεία του ∆ΗΠΕΘΕ Καβάλας, Φιλίππου 4, Καβάλα.

3. Την αίτηση υποβάλουν οι υποψήφιοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε δια συστημένης επιστολής είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που έχει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση της/του υποψηφίας/ου.

4. Η αίτηση κατατίθεται με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία και θα αναγράφουν στην αίτηση τους:

- Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

 - Πλήρη φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας και ένα πλάνο προγραμματισμού (∆ραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του με βάση τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ τα οποία θα αναζητήσει με δική του φροντίδα ο υποψήφιος.

 

- Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητάς.

- Ευκρινές αντίγραφο διπλής όψης του ∆ελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας της/του κατόχου).

- Πιστοποιητικό τύπου α’ της στρατολογικής Υπηρεσίας για τους άνδρες υποψήφιους ή έγγραφο το οποίο τους απαλλάσσει νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

-Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι :

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

β) δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

δ) δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

ε) δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.

στ) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.∆. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.∆. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση και γενικά ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3584/2007.

vii. Όλα τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ή δύνανται να συνεκτιμηθούν για την απόδειξη της επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων, της εξειδίκευσής τους στο αντικείμενο της απασχόλησης και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας τους, σύμφωνα και με τα κατωτέρω αναφερόμενα σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων.

 

viii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη της Καβάλας.

ix. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχονται τους όρους αυτής.

 

 

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν.4250/14 άρθ.1)

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφραση τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν.148/1913 (ΦΕΚ Α’ 25/1914). Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα ∆ικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον η/ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής, εφόσον πρόκειται για:

α) ∆ημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών — άδειες — πιστοποιητικά — βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάπτουν όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , θα απορρίπτονται εξαρχής, εφόσον η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών αποτελεί ρήτρα αποκλεισμού. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

 

 

Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Η θητεία του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών, όπως προβλέπεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας.

 

 

∆. ΑΜΟΙΒΗ

Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής θα ασφαλίζεται και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και είναι υποχρεωμένος να διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη της Καβάλας

 

 

Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η επιλογή του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή γίνεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετά από δημόσια προκήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται σε ημερήσιες εφημερίδες της Καβάλας , μία εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στη ∆ιαύγεια και κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλει πλήρη φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για τη λειτουργία της Επιχείρησης και ένα γενικό πλάνο (δραματολόγιο) για το διάστημα της θητείας του. Μετά την απόφαση ειδοποιείται ο επιτυχών υποψήφιος με συστημένη επιστολή να παρουσιαστεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα και να υπογράψει τη σύμβαση πρόσληψης. Εάν ο επιτυχών υποψήφιος δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο χρόνο θεωρείται ως μη αποδεχόμενος τη θέση, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην επιλογή άλλου προσώπου από τους υποψηφίους της ίδιας προκήρυξης ή προβαίνει σε νέα προκήρυξη κατά την κρίση του.

. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο επιλεγείς πρέπει να λάβει γνώση των κανονισμών της επιχείρησης και να βεβαιώνει ενυπόγραφα την αποδοχή τους. Με απόφαση του ∆.Σ. ο διορισμός του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή μπορεί να ανακαλείται πριν τη λήξη της θητείας του είτε σε περίπτωση που ο ετήσιος Απολογισμός του έργου του καταψηφισθεί ομόφωνα και πλήρως αιτιολογημένα από το ∆.Σ. είτε για άλλο ιδιαζόντως σοβαρό λόγο.

 Η πρόσληψη του ∆ιευθυντή τελεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση.. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαφωνίας του Υπουργού Πολιτισμού και αναπομπής, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην επιλογή άλλου προσώπου από τους υποψηφίους της ίδιας προκήρυξης ή προβαίνει σε νέα προκήρυξη κατά την κρίση του. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να αναπέμψει την πρόσληψη του ∆ιευθυντή άπαξ.

 

 

∆. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην «∆ιαύγεια», στην ιστοσελίδα του θεάτρου (http://www.dipethekavalas.gr) στον χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης, ενώ περίληψή της θα δημοσιευθεί σε ημερήσιες εφημερίδες της Καβάλας, καθώς και σε μια εφημερίδα της Αθήνας και μια της Θεσσαλονίκης. Επίσης η προκήρυξη, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γνωστοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού-Αθλητισμού και κοινοποιείται στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών προς πληροφόρηση των μελών τους.

 

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Θεάτρου (Φιλίππου 4 , Καβάλα, 

 

πληροφορίες τηλ. 2510 2220876).

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Κυριακή Χιώτη