κ. Πρόεδρε,

Στην εισήγηση της ΔΕΥΑΚ στο 1οθέμα της Η.Δ. της 16ης(14-06-2018) που αναμένουμε να μας κοινοποιηθεί και για να διευκολύνουμε στη σύνταξή της, σύμφωνα και με όσα λέχθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ,    παρακαλούμε να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα της παράταξής μας:

 1. Πόσοι είναι οι μόνιμοι εργαζόμενοι, πόσους προβλέπει το οργανόγραμμα και πότε συντάχθηκε, πως είναι κατανεμημένοι (διοικητικό, τεχνικό, εργατικό κτλ), πόσοι σε ετήσια βάση έκτακτοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται και με ποιάς διάρκειας συμβάσεις και αμοιβές. 
 2. Το πρόγραμμα νέων μόνιμων προσλήψεων και με τι χρονικό ορίζοντα.
 3. Πόσα δάνεια σήμερα εξυπηρετεί η επιχείρηση, με ποιό τρόπο (διακανονισμό κτλ,), ποια χρονική περίοδο επισυνάφτηκαν και για ποιο λόγο, αν υπάρχουν σχεδιασμοί για νέα δάνεια και για ποιο λόγο.
 4. Πόσα είναι τα χρέη των δημοτών στο σύνολο, πόσα από αυτά έχουν μπει σε ρύθμιση ήστο καθεστώς των 100 δόσεων(ξεχωρίζοντας  επιχειρήσεις -μεγάλες επιχειρήσεις, μικροεπαγγελματίες, μικρομαγαζάτορες-  από φυσικά πρόσωπα)και αν εξυπηρετούνται, πόσα είναι τα ποσά που οφείλονται από 300 έως 500 ευρώ, πόσα πάνω από 500 ευρώ και πως κατανέμονται σε απλούς οικιακούς καταναλωτές, σε επιχειρήσεις, χωριστά σε μεγάλες (βιομηχανίες, μεγάλα ξενοδοχεία) και μικροεπαγγελματίες – μικρομαγαζάτορες.
 5. Σε πόσουςδημότεςέχει γίνει μπλοκάρισμα των Φορολογικών τους μητρώων  (ξεχωρίζοντας  επιχειρήσεις -μεγάλες επιχειρήσεις, μικροεπαγγελματίες, μικρομαγαζάτορες-  από φυσικά πρόσωπα).
 6. Από πότε και πόσο θα επιβαρύνουν τους καταναλωτές τα νέα τέλη που επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, περιβαλλοντικό, κόστος πόρου κ.ο.κ. (ν. 4483/31-7-2017,  Π.Δ. 51/8-3-2017,  (Κ.Υ.Α.) 135275/22-5-2017, Οδηγία 2000/ 60/ΕΚ).
 7. Σε τι επίπεδο μελετών και έργων βρίσκεται η κατάσταση στα χωριά με το νερό ύδρευσης που χρησιμοποιούν από γεωτρήσεις, εκτός του σχεδίου που παραπέμπει σε «καλένδες» -νερό από το Κεφαλάρι-. 
 8. Σε τι φάση βρίσκεται η «εκπόνηση ειδικής μελέτης κοστολόγησης – τιμολόγησης ύδρευσης με πλήρη ανάκτηση του οικονομικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων»   που ανέθεσε η επιχείρηση με σύμβαση (αρ, πρωτ.: Σ.2017-3718/22-12-2017) σε Σερραίο μελετητή, με τι στόχο αποφασίστηκε αυτού του τύπου η μελέτη και αν αυτή επηρεάσει (αρνητικά ή θετικά) το τέλος ύδρευσης που πληρώνουν οι δημότες. 
 9. Πόσο επιβαρύνει τους καταναλωτές ανά κυβικό μέτρο νερού και τι ποσά αποδίδει σήμερα σε ετήσια βάση το «ειδικό τέλος 80%» (άρθρο 11 του Ν. 1069/80) για “νέα έργα” στους λογαριασμούς του νερού.
 10. Με το σημερινό της οικονομικό περιβάλλον αν η επιχείρηση μπορεί να σωθεί με αυξήσεις στα τιμολόγια των λαϊκών νοικοκυριών και την συνολική ή μερική ιδιωτικοποίηση της.
 11. Να δοθούν οι θέσεις της διοίκησης και με βάση το ζητούμενο «φτηνό, άφθονο και ποιοτικά καλό νερόγια τις ανάγκες των δημοτών»:
 1. για την προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων,  που υλοποιούνται για τη διαχείριση των νερών, τα οποία στο επίκεντρό τους έχουν τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., που αποτυπώνονται στην σχετική οδηγία - πλαίσιο του 2000 και με την οποία προωθείται η εμπορευματοποίηση του νερού.

b.    για το πλαίσιο που ορίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις για να μείνουν κερδοφόρες πρέπει να επιβαρύνουν πολύμορφα την λαϊκή οικογένεια, να αυξάνουν το βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζόμενων τους, να μειώνουν τον αριθμό τους. 

 1. Αν υπάρχει επεξεργασία και εφαρμογή ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής που να αφορά την έρευνα, την προστασία και την ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής ευθύνης της επιχείρησης.

 

                                           Καβάλα 13-06-2018 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ