Διακοπή μαθημάτων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θάσου, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ υποπερ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,

4. Τις καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεων και παγετού) που επικρατούν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Βορειοανατολικού τμήματος του Δήμου Θάσου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή των μαθημάτων, την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού), στις σχολικές μονάδες, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παναγίας, Ποταμιάς και Λιμένα (Δ.Σ. Ποταμιάς, Δ.Σ. Παναγίας, 1ο Δ.Σ. Θάσου, 2ο Δ.Σ. Θάσου, Νηπ. Ποταμιάς, Νηπ. Παναγίας, 1ο Νηπ. Θάσου, 2ο Νηπ. Θάσου), και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λιμένα (Γυμνάσιο και Λύκειο Λιμένα Θάσου), καθώς και στους Παιδικούς Σταθμούς του Λιμένα και του Πρίνου Δήμου Θάσου.

Δήμαρχος Θάσου

Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας
2. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας