Πρόταση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Horizon 2020 πρόκειται να υποβάλλει η ΔΕΥΑ Καβάλας συνεργασία με τη βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων. Το αντικείμενο της πρότασης είναι η δυνατότητα απομάκρυνσης θρεπτικών συστατικών από τα αστικά λύματα με τη τεχνολογία M.B.R. και η αξιοποίησή τους από βιομηχανίες λιπασμάτων

 

Το θέμα θα συζητηθεί στην συνεδρίαση της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Καβάλας.

Στην εισηγητική έκθεση του προέδρου της δημοτικής επιχείρησης αναφέρεται το σκεπτικό της απόφασης σχετικά με την αίτηση πρόταση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

«Το πρόγραμμα Horizon 2020 (Ορίζοντας 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της

Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με

προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη

2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη,

βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική

αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Τα έργα του Horizon 2020 έχουν πολύ ευνοϊκή χρηματοδότηση (για εταιρείες 70% επί

του προϋπολογισμού και 25% flat rate overhead, δηλαδή έχουν συνολική κάλυψη το 95% του

προϋπολογισμού). Παράλληλα όμως, τα έργα αυτά είναι εξαιρετικά 'δύσκολα'/ ανταγωνιστικά,

επειδή ο συναγωνισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ μεγάλος.

Στον βασικό άξονα «Βιομηχανική Υπεροχή» (Ιndustrial Leadership), που αφορά τη

στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες - κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία - μικροηλεκτρονική,

συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων, και στην πρόσκληση με θέμα

«Industry 2020 in the circular economy” υπάρχει η θεματική ενότητα “Water in the

context of circular economy” (το νερό στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας – οικονομίες

ανάκτησης). Σε αυτή ακριβώς τη θεματική ενότητα προετοιμάζεται ένα ευρωπαϊκό consortium από

φορείς της Ισπανίας, Ιταλίας, Φιλανδίας Ουγγαρίας και Ελλάδος μεταξύ των οποίων είναι

ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, βιομηχανίες λιπασμάτων και Εγκαταστάσεις επεξεργασίας

λυμάτων.

Για τη διαμόρφωση πρότασης εκ μέρους της Ελλάδος θα συμβάλλει ουσιαστικά το

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και συγκεκριμένα το

Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (Ε.Φ.Ε.Μ.), το οποίο θεωρεί

ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα ήταν σημαντικός εταίρος, ιδιαίτερα λόγω της γειτνίασής της Ε.Ε.Λ. πόλης

Καβάλας με τη λιπασματοβιομηχανία ELFE. Το αντικείμενο της πρότασης είναι η δυνατότητα

απομάκρυνσης θρεπτικών συστατικών από τα αστικά λύματα με τη τεχνολογία M.B.R. και η

αξιοποίησή τους από βιομηχανίες λιπασμάτων.

H βιομηχανία ELFE έχει συμφωνήσει για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα. Οι

προτάσεις αξιολογούνται σε 2 στάδια. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 08- Μαρτίου 2016 και το 2ο

 στάδιο αξιολόγησης θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο του 2016.

C:\Users\Stelios\AppData\Local\Temp\427ca4f6307740a591eb1ebae3302979.Έγκριση συμμετοχής στο HORIAZON 2020_E6F28D.doc

Μετά από τα παραπάνω προτείνω να συμμετάσχει η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο πρόγραμμα

«Horizon 2020», δεδομένου ότι το έργο είναι οικονομικά πολύ ελκυστικό, πέραν των

τεχνολογιών και άλλων ωφελειών που μπορούν να προκύψουν.

Παρακαλώ, να αποφασίσετε σχετικά.

Ο Πρόεδρος

Του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ξανθόπουλος Νικόλαος»