Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας διακόπτεται η κυκλοφορία στην οδό Μ. Αλή, από την συμβολή της με την οδό Θ. Πουλίδου έως τη συμβολή της με την οδό Ανθεμίου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση

 

1.-   α) Τη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μ. Αλή, από την συμβολή της με την οδό Θ. Πουλίδου έως τη συμβολή της με την οδό Ανθεμίου.

β) Την απαγόρευση στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού Ιουστινιανού και επί της οδού Ανθεμίου (από τη συμβολή της με την οδό Ιουστινιανού έως τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλή), προκειμένου αυτές να αμφιδρομηθούν.

2.- Οι ως άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι τελείως προσωρινές και ισχύουν μέχρι αποκατάσταση του προβλήματος από τον ανάδοχο του έργου ή την έκδοση σχετικής απόφασης από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Καβάλας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.- Με μέριμνα και ευθύνη του ανάδοχου του έργου, να τοποθετηθεί η απαραίτητη και προβλεπόμενη από το Ν.2696/1999 σήμανση, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

4.- Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.