Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από την Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ανακοινώνεται ότι:

 

Από την ΔΕΥΤΕΡΑ 21 Δεκεμβρίου 2015 έως τις 31 Ιανουαρίου 2016 θα διαρκέσει η ΕΚΔΟΣΗ των νέων Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2015 και η ΘΕΩΡΗΣΗ των παλαιοτέρων, σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας ΑΜΕΑ, του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν.Ασφαλ. & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με ΑΔΑ: ΨΒ5Κ465Θ1Ω-ΝΨΡ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ και ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΜΕΑ

 

1. Αίτηση, ταυτότητα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του δικαιούχου στο Νομό Καβάλας ή του κηδεμόνα του, ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.

 

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

 

3. Πιστοποίηση αναπηρίας 67% τουλάχιστον, η οποία αποδεικνύεται με

α) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ, για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και για τους τυφλούς και άτομα με ΒΝΚ<30 ή ποσοστού άνω του 80%, προκειμένου να δικαιούνται και κάρτα συνοδού, ή

β) απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν με παθολογοανατομικήβλάβη 67% τουλάχιστον, ή

γ) βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους ή την Π.Ε. Καβάλας

 

4. Εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2014 (για τα εισοδήματα του 2014), μόνο για όσους επιθυμούν εκπτωτικό κουπόνι ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ και έχουν ετήσιο δηλωθέν συνολικό εισόδημα, οικογενειακό μικρότερο των 29.000 ευρώ ή αντίστοιχα ατομικό μικρότερο των 23.000ευρώ(συν 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο με αναπηρία 67% πέρα του δικαιούχου που συνοικεί και βαραίνει φορολογικά τον φορολογούμενο), στους οποίους και επικολλείται κουπόνι του Αστικού ΚΤΕΛ 2015.

 

Για όσους δεν δικαιούνται λόγω εισοδηματικών κριτηρίων ή επιθυμούν μετακίνηση μόνο με Υπεραστικό ΚΤΕΛ με υπεύθυνη δήλωση τους, γίνεται μόνο χειρόγραφη θεώρηση και δεν επικολλείται κουπόνι Αστικού ΚΤΕΛ.

 

5. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας, το οποίο σφραγίζεται και μονογράφεται με ημερομηνία θεώρησης απαραίτητα από τον αρμόδιο υπάλληλο,

               

6. Δύο Φωτογραφίες ή 3 για τις κάρτες συνοδών τυφλών ή ΒΝΚ<30 , μόνο όταν πρόκειται για έκδοση ή φθορά. Οι κάτοχοι δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ μπορούν να θεωρούν τα δελτία τους και στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου που ανήκουν, προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά.

 

Η έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ, θα γίνεται μόνο από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (357 ή 362 γραφείο Διοικητηρίου) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

                                                                 

 

Πληροφορίες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

TMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                      

Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης 20, 65110

Αρμόδιος: Παπαβαρύτης Ε.                                                     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2513503362                                                                                              

ΦΑΞ: 2510291300