ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ με την εφαρ­μο­γή των μέ­τρων του μνη­μο­νί­ου 3 και την ψή­φι­ση των προ­α­παι­τού­με­νων προ­χω­ρά­ει στην εφαρ­μο­γή κα­ται­γι­σμού μέ­τρων ενά­ντια στην ερ­γα­τι­κή τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώ­μα­τα.

Το πό­ρι­σμα της Επι­τρο­πής των λε­γό­με­νων «Σοφών» για το ασφα­λι­στι­κό απο­τε­λεί ένα ακραίο αντι­κοι­νω­νι­κό, κυ­ριο­λε­κτι­κά θα­τσε­ρι­κό μα­νι­φέ­στο εκ­θε­με­λί­ω­σης της δη­μό­σιας κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, κα­τα­στρο­φής των συ­ντά­ξε­ων και εξα­θλί­ω­σης των συ­ντα­ξιού­χων. Η κυ­βέρ­νη­ση προ­ο­ρί­ζει για την Επι­τρο­πή των λε­γό­με­νων «Σοφών» το ρόλο του «λαγού» για την προ­ω­θού­με­νη από αυτήν και συμ­φω­νη­μέ­νη με την τρόι­κα στο 3ο μνη­μό­νιο κα­τε­δά­φι­ση των συ­ντά­ξε­ων και συ­νο­λι­κά των ασφα­λι­στι­κών δι­καιω­μά­των.

Η συ­νε­χι­ζό­με­νη σε πρω­το­φα­νή επί­πε­δα φο­ρο­λη­στεία, οι μειώ­σεις σε μι­σθούς και συ­ντά­ξεις με το νέο μι­σθο­λό­γιο, η κα­τάρ­γη­ση των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων και η προ­βλε­πό­με­νη νέα επί­θε­ση με στόχο την εκ­μη­δέ­νι­ση των ερ­γα­σια­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δι­καιω­μά­των, διαχέουν ακόμη περισσότερο τη σκληρή λιτότητα και την φτώχεια σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Η δη­μό­σια παι­δεία και υγεία δια­λύ­ο­νται. Τα κενά στα σχο­λεία της χώρας πα­ρα­μέ­νουν ακά­λυ­πτα, πολ­λές κλι­νι­κές δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων μέ­νουν χωρίς για­τρούς και νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, με απο­τέ­λε­σμα τα νο­σο­κο­μεία να απει­λού­νται με λου­κέ­το. Λι­μά­νια, αε­ρο­δρό­μια ενέρ­γεια και νερό ξε­που­λιού­νται μαζί με ολό­κλη­ρες δη­μό­σιες εκτά­σεις. Οι πλει­στη­ρια­σμοί ακόμη και πρώ­της κα­τοι­κί­ας θα είναι πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μετά την εκ­χώ­ρη­ση των «κόκ­κι­νων δα­νεί­ων» στους διε­θνείς κερ­δο­σκό­πους.

Με τους αγώ­νες μας μπο­ρού­με να τους στα­μα­τή­σου­με. Η Λαϊκή Ενότητα δίνει με όλες της τις δυνάμεις μαζικό και αγωνιστικό παρόν στην πανεργατική απερ­γί­α της 12ης Νο­έμ­βρη.

·         Όχι στις μειώ­σεις συ­ντά­ξε­ων και στην αύ­ξη­ση των ορίων ηλι­κί­ας. Δη­μό­σιο, κα­θο­λι­κό, αλ­λη­λέγ­γυο, ανα­δια­νε­μη­τι­κό σύ­στη­μα κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης για όλους

·         Αύ­ξη­ση της δη­μό­σιας χρη­μα­το­δό­τη­σης στην παι­δεία και την υγεία. Άμεση κά­λυ­ψη των κενών με προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού

·         Όχι στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις των λι­μα­νιών, των αε­ρο­δρο­μί­ων και κοι­νω­νι­κών αγα­θών.

·         Όχι στα χα­ρά­τσια και τη φο­ρο­ε­πι­δρο­μή στα λαϊκά στρώ­μα­τα, κα­τάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ, ατο­μι­κό αφο­ρο­λό­γη­το όριο 12.000.

·         Κα­νέ­να σπίτι στα χέρια τρα­πε­ζί­τη – Δια­γρα­φή χρεών των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 10.30 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΗ!