φωτογραφία: ergasia-press.gr

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξαν πλήθος δημοσιευμάτων σχετικά με το ενδεχόμενο ο Δήμος Δοξάτου να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της ΔΕΥΑ Καβάλας, σχετικά με έργο που δρομολογήθηκε από τη δημοτική επιχείρηση του Δήμου Καβάλας και αφορά τις πηγές Βοϊράνης, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το έργο φέρει τον τίτλο «Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Κοινοτήτων της Δ.Ε. Φιλίππων από τις πηγές Βοϊράνης» και είναι ύψους 7,4 εκ. ευρώ.

 

Η προσφυγή στα αρμόδια όργανα αποφασίστηκε στη σημερινή (Τετάρτη 26/10) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου.

 

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου αποφάσισε ομόφωνα:

 

Α. Την αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου «σχετικά με την άσκηση διοικητικής προσφυγής και σε περίπτωση απόρριψης αυτής της άσκησης των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων κατά των υπ’αριθμ. 128/2022, 129/2022 και 130/2022 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (ΔΕΥΑΚ) σχετικά με το έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινοτήτων της Δ.Ε. Φιλίππων από τις πηγές Βοϊράνης»», για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

 

Β. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Δοξάτου κο Θεμιστοκλή Ζεκερίδη για την άσκηση διοικητικής προσφυγής κατά το άρθρο 227 του Ν.3852/2010 ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

Γ. Την κοινοποίηση της ως άνω διοικητικής προσφυγής, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας».

 

Οι λόγοι της προσφυγής

 

Στη γνωμοδότηση από δικηγόρο προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου για τους λόγους της προσφυγής αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

Α. …Στην προκειμένη περίπτωση, εκ της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. δεν προκύπτει να έχει συνταχθεί και εγκριθεί από την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης και Προγράμματος Μέτρων εκ του οποίου να προβλέπεται η χρήση των πηγών Βοϊράνης για την υδροδότηση, επί της ουσίας του Δήμου Καβάλας.

 

Β. …απαιτείται πέραν της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) η έκδοση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(Α.Ε.Π.Ο), η οποία ολοκληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής…

 

Γ. …απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης… Στην προκειμένη περίπτωση, εκ του σώματος της υπ. Αριθμό 130/2022 η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας δεν έχει λάβει την προβλεπόμενη εκ της κείμενης νομοθεσίας γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ούτε βεβαίως και της Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας του Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με αποτέλεσμα η εν λόγω απόφαση να τυγχάνει νομικά πλημμελής.

 

Δ. …η απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η υδροδότηση της Δ.Ε. Φιλίππων από τις πηγές Βοϊράνης δεν έλαβε υπόψη του τις συνέπειες που θα έχει η χρήση των πηγών Βοϊράνης. Ειδικότερα, η απόφαση του Δ.Σ. καθώς και η Μ.Π.Ε. δεν διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη προστασία των υδάτων των πηγών Βοϊράνης, την επάρκεια των αποθεμάτων τους και τη διατήρηση της ποιότητάς τους, ιδιαίτερα δε τη μείωση και την αποτροπή της ρύπανσής τους. Τέλος, η απόφαση του Δ.Σ. καθώς και η Μ.Π.Ε. στην οποία βασίστηκε η Δ.Ε.Υ.Α Καβάλας για την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ δεν λαμβάνει κανένα μέτρο προκειμένου διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των υδάτων της πηγής Βοϊράνης, την επάρκεια των αποθεμάτων τους και τη διατήρηση της ποιότητάς τους.

 

Πηγή: ergasia-press.gr