Από την Πέμπτη (11/5) έως και τα μέσα Αυγούστου η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το ένα ρεύμα από την ανατολική έξοδο, (από τα νεκροταφεία) έως και τη διασταύρωση του Χαλκερού, εξαιτίας των εργασιών.

 

Η απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας, περιλαμβάνει:

 

1. Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, στο τμήμα από την χ/θ 4+170 (Δημοτικά Κοιμητήρια) έως την χ/θ 7+420 (έξοδος Χαλκερού προς Καβάλα), λόγω εργασιών  επέκτασης χαλύβδινου δικτύου (19bar) φυσικού αερίου, κατά το χρονικό διάστημα από 12-05-2022 έως και 12-08-2022.

 

-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι εργασίες θα εκτελούνται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Καβάλα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της αριστερής λωρίδας του ίδιου ρεύματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

 

-Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η σήμανση θα παραμένει και τις νυχτερινές ώρες.

 

2. Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).

 

3. Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

 

4. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.