Διήμερο συνέδριο πραγματοποιεί την Παρασκευή και το Σάββατο το ΤΕΙ Καβάλας στο ξενοδοχείο Galaxy με θέμα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και Λογιστική ∆ιαφάνεια". Δείτε το πρόγραμμα των ομιλιών: 

 

 

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

 

12 – 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ GALAXY - ΚΑΒΑΛΑ

 

ΘΕΜΑ: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και Λογιστική ∆ιαφάνεια

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 18.00 – 21.00

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παύλος ∆ελιάς

Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

--Ευάγγελος ∆ριµπέτας, Καλογερίδης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

∆υναµική και διέξοδοι του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος: Από τη διόγκωση στην κρίση

-Βασίλειος Φίλιος, Καθηγητής, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων, Πανεπιστήµιο Πατρών

Η Προσπάθεια για τη ∆ηµιουργία Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Βελτίωση ή Χειροτέρευση της Πράξης;) - Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Γενικές Λογιστικές Αρχές ή και τα ∆ύο στην Ελλάδα; (Η Λογιστική στην Ελλάδα, στο Σταυροδρόµι των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)

-Κωνσταντίνος Στεφάνου, Καθηγητής, Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Η αποδοχή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης σε µεγάλη ελληνική επιχείρηση

-Ανέστης Κηπουρός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση σε παγκόσµιο επίπεδο. Μια αξιολόγηση της εφαρµογής της

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 9.30-14.00

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ: Ανέστης Κηπουρός, Αθανάσιος Μανδήλας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

Καθηγητής, Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Γεώργιος Αληφαντής, πρώην Ελεγκτής, ∆ιδάσκων στο Πανεπιστήµιο Πειραιά

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

 

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης