Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εντάχθηκε ο βιολογικός καθαρισμός στο Δήμο Νέστου. Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” (ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ).

 

Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης είναι Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Νέστου. Υπενθυμίζουμε πως το έργο έχει ενταχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 και με τη νέα τροποποίηση, η οποία είναι η πέμπτη κατά σειρά, ο χρονικός ορίζοντας λήξης της πράξης είναι η 30η Ιουνίου 2023

 

Ο προϋπολογισμός του έργου έχει οριστεί στα 3.1 εκατ. ευρώ.

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου

 

Στην Α’ Φάση της τμηματοποιημένης πράξης υλοποιήθηκε το πρωτεύον δίκτυο των οικισμών, Λόγω του πεδινού ανάγλυφου επιλέχθηκε η κατασκευή δικτύου αναρρόφησης (ή δικτύου «κενού») για τη συλλογή των αστικών λυμάτων των οικισμών

 

Στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης που αφορά στην επέκταση της υπάρχουσας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στη Χρυσούπολη Καβάλας, θα ολοκληρωθεί η προμήθεια των οργάνων μέτρησης, του βοηθητικού εξοπλισμού και το κέντρο αυτοματισμού.

 

Επίσης, θα υλοποιηθεί η διαμόρφωση του Περιβάλλοντα χώρου, η δοκιμαστική λειτουργία του έργου, η σύνδεση της ΕΕΛ με το δίκτυο Μ.Τ. με ισχύ 100KVA της ΔΕΔΔΗΕ και τέλος η σύνδεση των κατοικιών και λοιπών υποδομών των οικισμών με το δίκτυο αποχέτευσης.

 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του δικτύου αποχέτευσης (δίκτυο «κενού») θα απαιτηθεί για την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων η μελέτη ειδικών διατάξεων σύνδεσης οι οποίες διαφέρουν από τις συνηθισμένες αντίστοιχες διατάξεις των δικτύων βαρύτητας.

 

Παραδοτέα πράξης

 

Η επέκταση της υφιστάμενης και λειτουργούσας ΕΕΛ Χρυσούπολης, με μονάδα εσχάρωσης, ένα αμμολιποσυλλέκτη, κτίριο προεπεξεργασίας επιφάνειας 110m2 και κτίριο ενέργειας επιφάνειας 66m2, στο πλαίσιο του υποέργου 1.