Ομόφωνα εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Καβάλας η πρόσληψη εικοσιτεσσάρων ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν λόγω κορωνοϊού.

 

Συγκεκεριμένα 

Τμήμα Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής

Δώδεκα (Ί2) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δύο (2) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Σιδηρουργικών Εργασιών-

Τρεις (3) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών-

Ενός (Ί) ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών-

Τριών (3) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων-

Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (με άδεια άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη Α' ή Γ ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' Ειδικότητας του π.δ. Ί 08/2013)-

Ενός (Ί) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ Κατηγορίας.

Κ.Γ.