Ο Δήμος Καβάλας παρακαλεί τους ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων ακίνητων εντός της περιοχής της ΠΕ Περιγιαλίου, να προσκομίσουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (οικοδομική άδεια ή άλλο κατά περίπτωση έγγραφο), προκειμένου να αποζημιωθούν. Η προθεσμία υποβολής των φακέλων στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας ( Κ. Παλαιολόγου 4), λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ