Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 3 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄,με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το εξής θέμα:

 

 

Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων, έγκρισης διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε εκδηλώσειςτου Δήμου και έγκρισης των δαπανών αυτών.

 

Το κατεπείγον της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης της εν λόγω δράσης, μετά την πρόσφατη απόφαση των κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας για άνοιγμα των χερσαίων συνόρων από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.