Στο πλαίσιο έναρξης λειτουργίας του Kavala Urban Center (KUC)  με τίτλο «Σχέδιο Πόλις» και της εκκίνησης προετοιμασίας των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, η οργανωτική ομάδα του ΚUC διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης με τίτλο Από τα «Ολοκληρωμένα» στα «Βιώσιμα» Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης: Το πριν & το μετά ενός επίκαιρου χρηματοδοτικού εργαλείου αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Urban Center της Καβάλας, την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00 στην Δημοτική Καπναποθήκη. 

         

Το Kavala Urban Center είναι μια άτυπη (μη θεσμική) πολυδιάστατη κοινοτική δομή που λειτουργεί στο πλαίσιο της συνεργατικής δικτύωσης θεσμικών και μη συλλογικοτήτων και ατόμων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καβάλας. Η βασική αξία που βρίσκεται στον πυρήνα της σύστασης και λειτουργίας του Urban Center είναι η αύξηση και βελτίωση της ποιότητας συμμετοχής των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών (local stakeholders) στις διαδικασίες που παράγουν αποφάσεις σχετικά με τα κοινά τοπικά ζητήματα.

 

          Σκοπός της εκδήλωσης αποτελεί η γνωριμία του κόσμου με το Kavala Urban Center «Σχέδιο Πόλις», ο συσχετισμός του με τα δρώμενα της πόλης και ο ρόλος του. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη εκδήλωση επιχειρούμε μια αποτίμηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης για το Δήμο Καβάλας και μια εισαγωγή στα Βιώσιμα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης, που αποτελούν διάδοχο έργο στο νέο ΕΣΠΑ 2015-2020.

 

          Η εκδήλωση αυτή αποτελεί προπομπό μιας σειράς διαβουλεύσεων που θα ακολουθήσουν και θα έχουν ως στόχο την αποκρυστάλλωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για το Δήμο Καβάλας και τη σύσταση ενός εταιρικού σχήματος που θα το εισηγηθεί, θα το καταρτίσει, θα το υλοποιήσει και θα το αξιολογήσει.