Την κατανομή πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων (5864) συνολικά θέσεων κλάδων και ειδικοτήτων των Καταστημάτων Κράτησης, αποφάσισε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η κατανομή των θέσεων ανοίγει το δρόμο για την έκδοση προκηρύξεων για προσλήψεις ώστε να καλυφθούν οι κατανεμηθείσες θέσεις.

 

Η απόφαση ελήφθη, λαμβάνοντας υπόψιν μεταξύ άλλων αποφάσεις που αφορούσαν μετατάξεις προσωπικού.

 

Οι θέσεις που αφορούν στο κατάστημα κράτησης Δράμας και αναλυτικά οι εδικότητες είναι οι εξής: 

 

Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

- Οκτώ (8) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων

- Τρείς (3) κλάδου ΠΕ Ιατρών

- Μία (1) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων

- Δύο (2) κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων

- Τρείς (3) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων

- Τρείς (3) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων

- Δύο (2) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

- Έξι (6) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού

- Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας

- Έξι (6) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής

- Δύο (2) κλάδου ΤΕ Μηχανικών

- Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

- Έξι (6) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού

- Εκατόν τέσσερις (104) κλάδου ΔΕ Φύλαξης

- Ενενήντα οκτώ (98) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης

- Δύο (2) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής

- Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Τεχνικού

- Τρείς (3) κλάδου ΔΕ Οδηγών