Ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας καλεί τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού με τριετή θητεία να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική Θέση, από τις 17-01-2019 έως και την 27-01- 2019. 

 

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει: α) Βιογραφικό σημείωμα β) αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης γ) αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών δ) αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια, τα οποία υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή(CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης).Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN).Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται ε) βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση στ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του ζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται: 

 

 αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρηση του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας, 

 

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών. 

 

Προϋποθέσεις επιλογής 

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 

 

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας. 

 

3. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής  των αιτήσεων υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο 

 

Κριτήρια επιλογής 

1. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

α) επιστημονική συγκρότηση, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια 

(α) τίτλοι σπουδών, 

(β) γνώση ξένων γλωσσών, 

(γ) επιμόρφωση, 

(δ) διδακτικό - επιμορφωτικό έργο, 

(ε) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και 

(στ) συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια, 

 

 διοικητική-διδακτική εμπειρία, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια 

(α) διοικητική εμπειρία και 

(β) διδακτική εμπειρία,

(γ) προσωπικότητα - γενική συγκρότηση.