Την καταβολή αντιμισθίας σε όλους τους Αντιδημάρχους, αποζημίωση στους Δημοτικούς Συμβούλους και έξοδα μετακίνησης σε αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακούς συμβούλους προβλέπουν τα άρθρα που συμπεριλαμβάνονται στο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποτελεί πλέον νόμο του κράτους.

 

Το Πολυνομοσχέδιο δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», και πλέον μπαίνουν σε εφαρμογή οι σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ΟΤΑ που απορρέουν από τα 140 άρθρα του και τις τροπολογίες του.

 

Επιστρέφουν οι αντιμισθίες σε όλους τους αντιδημάρχους

 

Στο σχετικό άρθρο για τις αντιμισθίες των αντιδημάρχων αναφέρεται:  «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από τον δήμο»

Επιπλέον για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το σχετικό άρθρο αναφέρει  «Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για την  συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ.

α. Η παραπάνω αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους δήμους των εκλογικών περιφερειών Α και Β Αθηνών και Α και Β Πειραιά και Α Θεσσαλονίκης.

β. Στους λοιπούς δήμους εφόσον η κατοικία των δημοτικών συμβούλων απέχει λιγότερο από 10  χιλ από τη δημοτική ή τοπική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του δήμου. Η εξαίρεση της παρ. α δεν ισχύει για τους νησιωτικούς δήμους που υπάγονται διοικητικά στις περιφέρειες αυτές στους οποίους εφαρμόζεται η ειδική εξαίρεση της παρ β.

 

Αποζημιώσεις μετακίνησης και για αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακούς συμβούλους

 

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι και αντιπεριεφερειάρχες σύμφωνα με το άρθρο 34 του νομοσχεδίου, δικαιούνται τις δαπάνες μετακίνησης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών, καθώς και για μετακίνηση στην έδρα της περιφέρειας για την εκτέλεση υπηρεσίας. Για τον υπολογισμό των δαπανών λαμβάνεται υπόψη η χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας.