Το πρόγραμμα του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της  γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου 2007-2013, παρατείνεται με καταληκτικές ημερομηνίες τις:

α) 01-9-2015 για την υποβολή του πλήρους φακέλου Α΄ Μερικής 
    Πληρωμής καταβολής της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης και

β) 30-09-2015 ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση
     υλοποίησης του έργου

 

                                                        

 

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

Αγροτικής Οικονομίας Α.Μ.Θ.

Σωτήριος Θ. Παπαδόπουλος