Η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καβάλας ανακοινώνει προς όλους τους αθλητικούς συλλόγους και σωματεία καθώς και τις οικείες ενώσεις αυτών πως τα αιτήματα για την έκδοση άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων θα πρέπει να κατατίθενται με πλήρη δικαιολογητικά τουλάχιστον έξι ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης.

 

 Αυτό προβλέπει η προθεσμία των πέντε ημερών για την κοινοποίηση στην αρμόδια αστυνομική αρχή βάση των διατάξεων του αρ. 20 της Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ/ΑΕ/408113/21902/ 2725/603/17(ΦΕΚ 3568 Β/10-10-2017).

 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώνονται από τις συνθήκες της πανδημίας και επειδή θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος στις αρμόδιες αρχές ελέγχου, μεταξύ των άλλων μέτρων, και αυτών που ορίζονται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτοκόλλα κατά της COVID19, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας. 

 

Η ανωτέρω προθεσμία είναι η ελάχιστη δυνατή, ώστε να έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία μας τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα για την επεξεργασία του σχετικού αιτήματος. 

 

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν η ημέρα κατάθεσης της αίτησης στην Υπηρεσία μας εφόσον είναι εργάσιμη, (ή η αμέσως επόμενη εργάσιμη εάν κατατεθεί ηλεκτρονικά), δεν απέχει χρονικά τουλάχιστον έξι ημέρες από την ημέρα που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί η αθλητική συνάντηση, ή εάν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, σας ενημερώνουμε με το παρόν ότι, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις, δεν θα εκδίδουμε τη σχετική άδεια και η αίτησή σας θα τίθεται στο αρχείο.