Ο Δήμος Νέστου ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η υπ’ αριθμ.32/2021 Α.Δ.Σ.
«Έγκριση απαλλαγής, που διακόπτουν τη λειτουργία τους, λόγω Covid-19, από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού» θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dt.govapp.gr
 

Θα χρειαστείτε:
1- τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet
2- κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) έτους 2019 ή δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού ή μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2 ή Μ3) για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.
3- τον τελευταίο λογαριασμό παροχής ρεύματος