Μέχρι τις 15 Μαΐου απαγορεύεται η αλιεία καραβίδας σε λίμνες και ποταμούς της επικράτειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωσης της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της περιφέρειας ΑΜΘ, η απαγόρευση αλιείας στα ιχθυοτρόφα ύδατα μας είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής και των φυσικών πληθυσμών της αυτόχθονης καραβίδας του γλυκού νερού (πετροκαραβίδα Austropotamobius torrentium).

 

 

Στην περίπτωση μη τήρησης της απαγόρευσης στους παραβάτες θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με το αρθ. 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2040/92, όπως επιβολή προστίμου, κατάσχεση και εκποίηση των παράνομα αλιευμένων προϊόντων, των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.