Το Κέντρο Υγεάς Πρίνου εξοπλίζεται με ψηφιακό μαστογράφο. Ο σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψηφιακού μαστογράφου έχει ήδη ανοίξει για την υποβολή προσφορών και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου. 

 

Την Τετάρτη (17/12) ήταν η έναρξη υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και η καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών πάλι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι η Τρίτη, 19/01/2021.Για την υποβολή έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: Παρασκευή, 22/01/2021 στις 14:00μ.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.  78/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 51111/4.12.2020  (ΑΔΑ:9ΩΕΠΡ1Ο-ΘΨΥ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης   προκηρύσσει:

 

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψηφιακού μαστογράφου για το Κέντρο Υγείας Πρίνου  εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα ενός  χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (161.290,32€) πλέον Φ.Π.Α. και διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής (βάσει κριτηρίων αξιολόγησης).
Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Ψηφιακός Μαστογράφος) στα Κέντρα Υγεία εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψηφιακού μαστογράφου για το Κέντρο Υγείας Πρίνου.

 

Κωδικό ς  CPV   33111650-2 Συσκευές μαστογραφίας

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  Δευτέρα, 25/01/2021 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε τουλάχιστον (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης.

 

Ημερ. Αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης: 11.12.2020.

 

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 101271.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη, 16.12.2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 19/01/2021 και ώρα 17:00 μ.μ.

 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: Παρασκευή, 22/01/2021 στις 14:00μ.μ.

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 9349 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα.

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ00810035).

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 3 της Πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4368/07.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΝΣ87ΛΒ-ΞΕ2) και έχει λάβει κωδικό MIS 5054092.

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό,  ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα  λεπτών (3.225,80€), που καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 97, παρ. 4 του Ν.4412/ 2016), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδιος υπάλληλος: Χατζηγεωργίου Αναστασία, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327824, FAΧ 2313/ 327838 ).

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

                                                                               Θεσσαλονίκη,  11/12/2020

                                                                                                                     Ο Διοικητής
             της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
              Μακεδονίας και Θράκης

 
               ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ