1. Κατόπιν των οδηγιών που δόθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, ανακοινώνει ότι σε όλες τις κατά τόπο Λιμενικές Αρχές της Π.Ε. Καβάλας, οι συναλλαγές του κοινού που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (Γραφείο Γενικής Αστυνομίας, Γραφείο Αλιείας και Μικρών Σκαφών) από Δευτέρα 11/05/2020 πραγματοποιούνται ως κάτωθι:

·      Παραλαβή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της οικείας Λιμενικής Αρχής, υφίσταται αναγκαιότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας του ενδιαφερομένου για τη διεκπεραίωση  της υπόθεσής του, αυτή θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού). 

 

·      Η παραλαβή της εκδιδόμενης πράξης (άδειες, βεβαιώσεις συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, βεβαιώσεις διαφόρων τύπων) επίσης θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Λιμενική Αρχή προκειμένου οριστεί ακριβής ημέρα και ώρα προσέλευσης του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία (ραντεβού). Εναλλακτικά, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί την αποστολή της εκδιδόμενης σε αυτόν πράξης, μέσω ταχυδρομείου.

·      Αναφορικά με την καταβολή χρηματικών ποσών για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Η καταβολή χρηματικών ποσών υπέρ Δημοσίου γίνεται και μέσω της εφαρμογής Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (e-Παράβολο).

-Η πληρωμή εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με οδηγίες που θα αποστέλλονται από την Υπηρεσία μας στους ενδιαφερομένους.

-Η πληρωμή εισφορών υπέρ ΕΛΟΑΝ, για τη χορήγηση βεβαιώσεων ακινησίας ιδιωτικών σκαφών, επίσης απλοποιείται και δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με οδηγίες που θα αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους.

·      Όπου απαιτείται, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης δύναται να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Αρ.Πρωτ. 7335 ΕΞ. 2020/23-3-2020 Έγγραφο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης/Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΑΔΑ: Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ), μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://www.gov.gr.

·      Υποθέσεις που αφορούν σε περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων για βεβαιώσεις συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, καθώς και ανανεώσεων αδειών άσκησης επαγγελμάτων που απαιτούνταν από την 18-03-2020 και έπειτα, θα συνεχίσουν να διεκπεραιώνονται μέχρι την 01-06-2020. Στην περιπτώσεις αυτές εντάσσονται και οι ανανεώσεις αδειών εκτέλεσης πλόων (Α.Ε.Π.) μικρών σκαφών του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 23.

·      Ατομικές επαγγελματικές άδειες αλιείας με ημερομηνία λήξης έως και 31-05-2020 παραμένουν σε ισχύ και θα ανανεώνονται από 01-05-2020 έως και 31-07-2020.

 

2. Οι προγραμματισμένες εξετάσεις υποψηφίων προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, άδειας δύτη, άδειας ναυαγοσώστη αναστέλλονται  μέχρι νεοτέρας.

 

3. Κατόπιν αυτών, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την οποιαδήποτε συναλλαγή με την Υπηρεσία να έρχονται προηγουμένως σε τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου διευκρινιστούν λεπτομέρειες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους. Σε περίπτωση αδυναμίας τηλεφωνικής επικοινωνίας, δύναται να αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αναγραφή των ατομικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας και του αιτήματος ενδιαφερομένου.

 

4. Συναλλασσόμενο κοινό κατά την προσέλευσή του στην Υπηρεσία, όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλει να φέρει ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, γάντια).

 

 

Υπενθυμίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των Λιμενικών Αρχών της Π.Ε.Καβάλας

Κ.Λ.ΚΑΒΑΛΑΣ             

Τηλ.

2513505400-401-402   

Email

[email protected]

Α’ Λ/Τ ΘΑΣΟΥ             

Τηλ.

2593022106

Email

[email protected]

Β΄Λ/Τ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ   

Τηλ.

2591051204

Email

[email protected]

Λ/Φ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ       

Τηλ.

2594021711

Email

[email protected]

 

Τέλος στον επίσημο ιστότοπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) υπάρχει ειδική ενότητα για τον ιό COVID-19, η οποία ενημερώνεται καθημερινά για την εξέλιξη του φαινομένου, σε σχέση πάντα με τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές.