Την καταγγελία της σύμβασης εκμίσθωσης των Λουτρών Ελευθερών που συνάφθηκε πριν από τρία χρόνια, ανάμεσα στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Καβάλας και την ιδιωτική εταιρία «ΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», ζητά με ερώτησή της προς την διοίκηση της περιφέρειας ΑΜΘ, η παράταξη Ριζοσπαστική Αυτοδιοίκηση ΑΜΘ.

Όπως επισημαίνει, «η σύμβαση πρέπει να καταγγελθεί και να κηρυχθεί έκπτωτη η μισθώτρια εταιρία, καθώς έχει αμελήσει ουσιαστικές συμβατικές της υποχρεώσεις και έχει προβεί σε κακή χρήση του μισθίου».

Συγκεκριμένα στο κείμενο της ερώτησης αναφέρεται:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης των Λουτρών Ελευθερών, ανάμεσα στην ΑΕΝΑΚ και την ιδιωτική εταιρία «ΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» , οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η εταιρία έχει καθυστερήσει σε όλα τα κρίσιμα χρονοδιαγράμματα  που θέτει η σύμβαση. Συγκεκριμένα, όφειλε εντός διετίας από την υπογραφή της σύμβασης να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης όλων των απαιτούμενων αδειών και εντός τετραετίας να έχει ολοκληρώσει τις σχεδιαζόμενες μονάδες. Αντ’ αυτού η εταιρία «ΚΙΝΗΣΙΣ» παρέμεινε άφαντη για ένα διάστημα τριών ετών  και μόλις τον Δεκέμβριο του 2014 ζήτησε πράξη  χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Καβάλας! Δηλαδή, έκανε το πρώτο μόλις βήμα, ενώ θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.
Η εταιρία ευθύνεται για κακή χρήση του μισθίου, γιατί την τελευταία τριετία και κατά παράβαση των όρων της σύμβασης, τα Λουτρά Ελευθερών οδηγήθηκαν σε πλήρη απαξίωση, τα δε κτίρια εγκαταλείφθηκαν στη φθορά του χρόνου και υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η διοίκηση της Περιφέρειας όφειλε να υπενθυμίσει στην εταιρία το αρ. 7 της σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο: «η εταιρία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί το μίσθιο, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, στο πρέπον τουριστικό επίπεδο και να εκμεταλλεύεται αυτό κατά τρόπον που να εξυπηρετεί πλήρως τους λουόμενους και τις τουριστικές επιδιώξεις του ΕΟΤ…», «υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα φύλαξης του μισθίου και συντήρησης των εγκαταστάσεων και βαρύνεται με τις δαπάνες των φθορών που προέρχονται από τη συνήθη χρήση αυτών…», υποχρεούται, τέλος, «να προβεί εντός εύλογου χρόνου από την υπογραφή του παρόντος σε σύναψη σύμβασης ασφάλισης του μισθίου κατά του κινδύνου πυρός και συναφών κινδύνων…»

Οι υποχρεώσεις αυτές, που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, με την προσβασιμότητα, την εξυπηρέτηση των λουομένων και την προστασία και διαφύλαξη ενός πολύτιμου φυσικού αγαθού, ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, από την πρώτη ημέρα της υπογραφής της. Η ολιγωρία της διοίκησης της περιφέρειας να επιβάλει τους όρους αυτούς έχει οδηγήσει στην σοβαρή υποβάθμιση των Λουτρών Ελευθερών, στην φθορά των υπαρχόντων κτιρίων – κάποια από τα οποία μάλιστα πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς προστασίας ως μνημεία της νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς – και σε σημαντικές απώλειες για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Επί του θέματος των κτιρίων: Όλη αυτή την τριετία εκτυλίσσεται ένα θρίλερ που αφορά την τύχη των τριών κτιρίων, του «Εστιατορίου», του ξενοδοχείου «Αμφίπολις» και του ξενοδοχείου «Παγγαίο», για τα οποία εκκρεμεί αίτηση προστασίας τους, στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί αυτή η απόφαση, όπως και – κατά απαράδεκτο τρόπο – δεν γνωρίζουμε την πρόταση που έχει καταθέσει επ’ αυτού η Περιφέρεια ΑΜΘ, ως διαχειρίστρια των Λουτρών Ελευθερών. Η παράταξη μας συντάσσεται με την πρόταση προστασίας των κτιρίων,  αλλά και του συνόλου του φυσικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος των Λουτρών και καλούμε την διοίκηση της Περιφέρειας να μεριμνήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Με βάση τα παραπάνω, ζητάμε να καταγγελθεί η σύμβαση και να κηρυχθεί έκπτωτη η μισθώτρια εταιρία, διότι έχει αμελήσει ουσιαστικές συμβατικές της υποχρεώσεις και έχει προβεί σε κακή χρήση του μισθίου.

Καθιστούμε υπεύθυνη τη διοίκηση της Περιφέρειας και το διοικητικό συμβούλιο της «ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ» Α.Ε., σε περίπτωση που επιδιωχθεί επικαιροποίηση της παρούσας σύμβασης και δοθεί επιπλέον χρόνος σε μια εταιρία που ήδη έχει λειτουργήσει αντισυμβατικά.

Ζητούμε, προκειμένου να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τί έχει συμφωνηθεί, να μας δοθούν άμεσα τα εξής:

Τα τοπογραφικά διαγράμματα  της παρ. 1.6 του αρ. 1 της σύμβασης, που προσδιορίζουν επακριβώς την έκταση που έχει εκμισθωθεί και τις υπάρχουσες σε αυτήν εγκαταστάσεις.
 Το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής  που προβλέπεται στην παρ. 2.1 του αρ. 2 της σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
 Η οικονομοτεχνική μελέτη για την αξιοποίηση των Λουτρών Ελευθερών, που όφειλε να καταθέσει η εταιρία με περιγραφή της επένδυσης, ενδεικτικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα και η οποία θα αποτελούσε παράρτημα της σύμβασης.
Η σύμβαση ασφάλισης  του μισθίου, αν η εταιρία προέβη στη σύναψη της, ως όφειλε.
Αναλυτική κατάσταση των ποσών που έχει πληρώσει έως τώρα η εταιρία ως μίσθωμα.