Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους γονείςότι το Νομικό Πρόσωπο «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» θα υλοποιήσει Πρόγραμμα Ημερήσιας Απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων γονέων, γεννημένων από 01/01/2009 έως 31/12/2013.

 

 

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο 15ο Δημοτικό Σχολείο από 08/07/2019 έως 06/09/2019 από τις 07:00 ως τις 16:00. Το κόστος συμμετοχής ανά παιδί ανέρχεται στο ποσό των 100€, και για τους δύο (2) μήνες, το οποίο θα καταβληθεί πριν την έναρξη του Προγράμματος. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από το δίμηνο Πρόγραμμα οι γονείς δε θα αξιώσουν την επιστροφή των χρημάτων τους.

 

Στη θερινή φύλαξη θα υπάρξει συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας μέσω του AIESECμε σκοπό την προαιρετική απασχόληση του κάθε παιδιού, μία φορά μηνιαίως, με αθλητικές/πολιτιστικές δραστηριότητες και με εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 10€ τα οποία οι γονείς θα καταθέσουν στο Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας.

 

Εγγραφέςθα γίνονται στη διεύθυνση του Νομικού Προσώπου, Περγάμου & Ζαλόγγου, στο Βύρωνα, στον 1οόροφο του Β’ ΚΑΠΗ, από 01/07/2019- 03/07/2019και ώρες από 07:30-15:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  εγγραφής είναι τα εξής :

Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση εργασίας γονέων
Ιατρική Βεβαίωση του παιδιού

Σε περίπτωση που στην οικογένεια του παιδιού υπάρχει άτομο με αναπηρία, οι γονείς υποχρεούνται να υποβάλλουν το σχετικό έγγραφο από τον αντίστοιχο φορέα
Εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2018
Υπεύθυνη Δήλωση συνοδείας του παιδιού  κατά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από το σχολείο (συμπληρώνεται στην υπηρεσία) 

 

Σε περίπτωση διάζευξης, ο εργαζόμενος γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό έγγραφο
Υπεύθυνη Δήλωση προαιρετικής συμμετοχής του παιδιού στο Πρόγραμμα του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας με κόστος 10€(συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

 

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι:

Δύο γονείς εργαζόμενοι με υποβολή βεβαίωσης εργασίας
Οι έχοντες συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση  να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:

τις 27.000€για γονείς που έχουν έως δύο (2) παιδιά
τις 30.000€για γονείς που έχουν έως τρία (3) παιδιά
τις 33.000€για γονείς που έχουν έως τέσσερα(4) παιδιά
τις 36.000€για γονείς που έχουν από πέντε (5) παιδιάκαι άνω